miras avukatı

Ümraniye Miras Avukatı

Ümraniye miras avukatı miras hukukuna ilişkin davalarınızda size hukuki destek vermektedir. Miras hukuku, miras hakkının kanunlar gereğince teminat altına alan hukuk dalıdır. Miras hukukunda malların paylaşılmasına ilişik kısım miras sahibinin vefat etmesinden sonrasında yapılır. Miras hukuku kanunlarla birlikte ölüme bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Miras hukukunda miras hakkı ve miras oranı bulunduğunda mal paylaşımı ortaya çıkar. Mirasa mevzu olan malların hepsinin toplamına tereke denir. Tereke mirasın da eş anlamlısıdır. Mirasa ya da diğer adıyla terekeye mevzu olan malların paylaşımı ve tereke tespit şeklinde bütün mevzular miras hukuku alanına girer. Ümraniye miras avukatı ise bu konuda yaşanan anlaşmazlıkları çözer.

Yasal Mirasçıların Mal Paylaşımı

Miras hukukuna mevzu olan malların mirasçılara paylaşımı belirlenmeden evvel mirasçılar belirlenmelidir. 1. dereceden mirasçıları bireyin altsoyları oluşturur. Mirası bırakan bireyin evlatları bu kapsamda yer alır. Alt mirasçıları olmayan kişilerin miras hukukuna nazaran mirasçılarından anne ve babaları 2. Derece mirasçıları olur. Bunların da olmaması niteliğinde büyükanne ve büyükbaba mirasa mevzu olan mallarda hisse sahibi olur.

Mirası bırakan bireyin eşinin sağ olması niteliğinde miras payının bölünmesi değişim gösterir. Sağ olan eş ile beraber öteki mirasçılara meydana getirilen mal bölümünde miras bırakan bireyin 1. Derecedeki mirasçıları ile paylaşıma girerse mirasa mevzu olan maldan dörtte bir pay alır. Miras bırakan bireyin anne ve babası olan 2. Dereceden mirasçıları ile paylaşım yaparsa mirasa ½ oranında ortak olur. Mirası bırakan bireyin ancak eşi ve büyükanne ya da büyükbabasının olması niteliğinde yaşayan eş mirasın dörtte üçüne haiz olur. Sadece eşin olduğu durumlarda mirasın tümü eşe kalır.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Ümraniye miras avukatı miras davaları içerisinde yer alan tenkis davasında da sizi yönlendirecektir. Mirası bırakan şahıs sağlığında vasiyetname aracılığı ile mirası başka şahıs ve kurumlara bırakabilir. Fakat bu mirasın devredilemeyeceği bir nispet bulunur. Miras hukukunda devredilemeyen bu oran saklı hisse – saklı pay diye adlandırılır. Tenkis davası da burada ortaya çıkıyor. Miras hukukuna mevzu olan malların bölünmesi esnasında mirasçılardan biri tenkis davası ile saklı payını istek edebilir. Saklı hisse mirasçıların korunması için çıkarılmış bir terimdir. Tenkis davası da mirasçıların hakkı olan saklı oranı almaları için açılabilecek davanın adıdır.

Mirasa Konu Olan Malların Yasal Mirasçıları

Bir insan öldükten sonrasında geriye kalan maddi varlıkların devredildiği kişilere mirasçı denir. Bu yasal mirasçılar şunlardır;

 • Ölen bireyin eşi
 • Ölen kişinin evlatları ve onlarında evlatlarından oluşan altsoyu
 • Ölen bireyin anne ve babadan süregelen üstsoyu
 • İspatlanması niteliğinde evlilik dışı olan evlatları ya da evlatlık edinmiş olduğu çocuklar

Değişik paylara haiz olan bu mirasçılar yasal mirasçı olarak nitelendiriliyor. Bunların hayatta olmaması niteliğinde kan bağları olan öteki akrabalar mirasa ortak olabilir.

Reddi Miras Yoluyla Mirasın Reddedilmesi

Reddi miras her mirasçının hakkı olan bir durumdur. Mirası bırakan bireyin yaşamış olduğu yerde bulunan sulh hukuk mahkemelerine üç ay içinde yapılacak müracaat ile mirasın reddedilmesi olabilir. Bu üç aylık vakit ölüm vakasından sonrasında mirastan haberdar olduğu gün başlar. Bu vakit içinde reddi miras yapılmaz ise miras kabul edilmiş olur. Mirasa mevzu olan mallardan ortak malların olması niteliğinde ortaklığın giderilmesi için miras hukuku devreye girebilir. Miras hukukunun devreye girdiği yerde ise otomatik olarak Ümraniye miras avukatı devreye girmektedir.

Miras Olarak Borçların Bırakılması

Kişi öldüğünde her vakit mal bırakmayabilir. Bazı durumlarda malın yerine borç da bırakabiliyor. Bu durumda mirasçılar toplanarak borcu paylaşabilir veya içlerinden bir şahıs ödeyerek öbürlerinden rücu edebilir. Veya borcu ödeyen şahıs mal kalmış ise ödediği borç kadar fazlasını miras alabilir. Mirasta borçlar için de reddi miras olabilir. Ümraniye miras avukatı konusunda ayrıntılı bilgi için Otluoğlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır.

Şile Miras Avukatı

Şile miras avukatı miras ile ilgili uyuşmazlıklarda görev alan ve bunları çözen avukatlardır. Miras hukuku; gerçek bir bireyin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi durumunda, onun mirasının kimlere, hangi miktarda ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalını anlatmaktadır.

Miras hukukunda; ölümü ondan sonra kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul bütün mallarının akıbetini düzenleyen kişiye miras bırakan denmektedir. “Vefat eden, müteveffa, muris” terimleri de çoğunlukla kullanılmakta olup, miras bırakanla aynı anlamı karşılamaktadır. Mirasın intikali ile terekeye haiz olan kimselerin, bu intikal neticesinde iktisap ettikleri haklara miras hakkı, bunun haricinde miras bırakanın ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi üstüne terekesi üstünde terekede gerçek sahibi olan kişiye “mirasçı” denmektedir. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, öteki ise miras bırakan tarafınca atanmış olan mirasçıdır. Bu hukuk dalında Şile miras avukatı hizmet vermektedir.

Yasal mirasçı: Miras hukukuna ait temel düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılmıştır. Buna nazaran TMK madde 495-501 gereği miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eş yasal mirasçıdır.

Atanmış mirasçı: Miras bırakanın hür iradesiyle mirasının bir kısmını ya da tamamını muayyen bir kişiye miras bırakması halinde mirasçı sıfatına sahip olan kimsedir. Miras bırakan bir vasiyetname hazırlamak sureti sadece bir kimseyi atanmış mirasçı olarak atayabilecektir.

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Şile miras avukatı veraset işlemlerinizde de size yardımcı olmaktadır. Miras bırakanın vefatının sonrasında miras bırakanın mirasçılarının kimler olduklarını ve bu kimselerin paylarının ne miktarda bulunduğunun tespiti veraset ilamı, öteki adıyla mirasçılık belgesinin alınması ile belirlenebilecektir. Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi mirasçılardan herhangi biri tarafınca noterden temin edilebileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemelerinden de istek halinde temin edilebilir. Ancak mirasçılar içinde başka ülke vatandaşlığı olan ya da Türkiye’de ikamet adresi bulunmayan kimselerin bulunması halinde mirasçılık belgesi noterden çıkarılamaz, belgenin temini için Sulh Hukuk Mahkemesinde hasımsız bir dava açılmak zorundadır. Aksi kanıtlanana kadar alınan bu belge hukuken geçerli kabul edilecektir. Mirasçılık belgesinde hatalı bir vaziyet bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise mirasçılık belgesinin iptali davası açılması gerekmektedir. Taşınmaz bir mal varlığının mirasçılara intikalini sağlamak için alakalı Tapu Müdürlüklerinde intikal işlemlerinin yapılması için mirasçılık belgesi ile müracaat yapmak gerekmektedir. Bu süreçte taraflar kendileri bizzat işlemleri takip edeceği gibi bu dönemi bir Şile miras avukatı vesilesiyle takip etmeleri de mümkündür.

Miras Kalanın Malvarlığının Tespit Edilmesi

Uygulamada miras bırakan bireyin ölümünden sonrasında mirasçılarına hangi mal varlıklarının kalacağı yönünde bir bildirim yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle miras bırakanın mal varlıklarının mirasçılar tarafınca araştırılması gerekmektedir. Miras bırakan adına kayıtlı taşınmazların, banka hesaplarındaki paraların, pay senetlerinin ve var ise araçların tespiti için tereke tespiti davası açılması gerekmektedir. Tereke tespiti davası ile miras bırakanın alacak ve borçlarının hepsi mahkemece tespit edilmektedir. Bu konu hakkında bilgi almak için Şile miras avukatı ile iletişime geçmenizi öneririz.

Vasiyetname

Vasiyetname, bir bireyin hayatta iken, öldükten sonrasında mirasının kimlere kalacağını, ne şekilde paylaşılacağını düzenlemiş olduğu evraktır. Bunun hukuken tanımı, ölüme bağlı tasarruftur. Yani vasiyetname ile kişi, halen daha hayatta iken, kendi mal varlığı üstünde, sadece öldükten sonrasında hükmü olacak bazı tasarruflarda bulunabilmektedir.

Sancaktepe Miras Avukatı

Sancaktepe miras avukatı olarak temelleri Türk Medeni Kanunu’na dayanan ve özelinde aile hukukundan kaynaklanmakta olan miras davalarınızda, bu konudaki tüm uyuşmazlıklarınızda size profesyonel anlamda hukuki destek vermekteyiz. Bir bireyin, vefatı üstüne varislerine, yakın akrabalarına kalan malları, hakları ve borçlarına miras denir. Mirasın tüm bunlar veya bir bölümü vasiyet edilen kişiye de kalabilir. Kanuni açıdan mirasçı sayılan kişiler, anne, baba, çocuk, dede, torun ve öteki kişilerdir. Mirasın hangi şekil ve usullerde dağıtılacağı mevzusunda da miras hukuku devreye girmektedir.

Miras Paylaşımı

Miras kanun koyucunun belirlediği ve TMK’da düzenlenmiş olan hükümler uyarınca paylaştırılır. Mirasın paylaştırılması sırasında çıkan problemler alakalı mahkemeler tarafınca çözülmektedir. Öncelik olarak miras paydaşları mirası kendi aralarında paylaştırmaya çalışmalıdır. Halledemedikleri takdirde mahkemeye başvurulup miras hukuku açısından lüzumlu işlemler başlatılmalıdır. Mahkeme miras paylaşım davası ile mirasçı olan kişilerin haklarını eşit halde belirleyip, anlaşmazlığı gidermektedir. Mirasın ret edilmesi durumu ise üç ay arasında başvurularak talepte bulunulur. Sancaktepe miras avukatı ise size tüm bu süreçlerde destek vermektedir.

Miras Hukuku

Gerçek bir bireyin ölümü ya da gaipliği halinde, bu bireyin mal varlığının kimlere kaldığını düzenleyen hukuk dalıdır. İki türlü mirasçı vardır. Bunlar-yasal ve atanmış mirasçılar olarak geçmektedir. Tereke ise bireyin kendisine bağlı olmayan ve mirasçılara kalabilen mal varlığına verilen addır. Türk Medeni kanununda zümre sistemi kullanılmaktadır. Zümre sistemi ise yasal mevzulara dahil olabilmek için aynı veya yakın dereceden bir soya mensup olmak demektir. Sancaktepe miras avukatı olarak bu konuda en çok merak edilenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Birinci derece mirasçıların kim olduğu sorusunun cevabı miras bırakan bireyin birinci dereceden akrabalarıdır. Yani alt soyundan olan kimselerdir. Miras bırakanın evlatları, torunları ve sonrakilerdir. Miras bırakanın evlatları eşit derecede mirasçı sayılmaktadırlar. Miras bırakılan şahıs miras bırakandan evvel vefat etmişse miras, ölen bireyin alt soyundan devam etmektedir.
 • İkinci derece mirasçılar, miras bırakanın anası ve babası olarak belirlenmiştir. Anne ve baba eşit derecede mirasçıdırlar. Miras bırakan bireyin anası ve babası kendisinden evvel vefat etmişse halef yöntemiyle alt soylarına yani ölenin kardeşlerine kalmıştır. Bir tarafın asla mirasçısı yok ise tüm hakları öteki tarafın mirasçılarına düşmektedir.
 • Üçüncü aşama mirasçılar ise miras bırakanın büyük anası ve büyük babasıdır. Miras bırakanın büyük anası ve büyük babası ondan evvel vefat etmişler ise miras alt soydaki kişilere geçmektedir. Teyze, hala, amca, dayı ve benzeri biçimde bu mirasçılar sıralanmaktadır.
 • Evlatlık edilen bireyin babasının mirası ona geçmez.
 • Boşanan kişiler mirasçı olamazlar. Hiçbir yasal hakka da haiz değillerdir.
 • Mirasçı bırakmaksızın ya da mirasçılarını ıskat ettikten sonra vefat eden kişilerin mirasları terekenin borçları ödendikten sonra tamamıyla Devlete geçer. Üçüncü dereceye kadar olan mirasçıların olmaması halinde miras, kanuna göre devlete geçmektedir.
 • Saklı paylı mirasçılar ise, miras bırakanın mal varlığı üstünde istediği hakkı almaya haiz yetkililerdir. Saklı oranı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açarak haklarını geri alabilirler. Tenkis, miras bırakan bireyin sağlığında ve ölümünde bağlı bulunmuş olduğu tasarrufların saklı hisse yardımıyla etkisizleştirilmesidir. Miras bırakan şahıs kanunlara nazaran mal varlığını paylaştırmak istemeyebilir.

Sancaktepe miras avukatı miras ile alakalı olarak her konuda size yardımcı olacaktır.

Vasiyetname

On beş yaşını doldurup akli dengesi yerinde olan kişiler tarafınca yazılan yazıya vasiyetname denir. Fakat vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için kanunun istediği halde yazılmalıdır. Resmi vasiyetname yazılan şahıs tarafınca okunup imzalandıktan sonrasında işleme tabidir. Sancaktepe miras avukatı resmi vasiyetnamenizi hazırlama taleplerinizi de karşılamaktadır.

Pendik Miras Avukatı

Pendik miras avukatı özel olarak miras hukuku ile ilgilenen ve size bu konuda hizmet verebilecek olan avukattır. Miras ve mirasın paylaştırılması hukuk sistemimizde düzenlenmiş ve en temel kavramlar arasında yer alan konulardan tanesidir. Aile yapısı içinde elde edilmiş malların üstsoyun vefat etmesi sonrasında altsoy ve yansoylara kalması olarak tanımlanabilecek miras; bazen çekişmeli davaların mevzusu olabilmektedir. Bu nedenle miras paylaşımı fazlaca tartışılan ve araştırılan hukuki konulardan bir tanesidir.

Miras paylaşımı hakkındaki bilinmesi gerekenler diğer makalelerimizde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Pendik miras avukatı makalemizde de bunlara kısaca değinirken bununla birlikte miras davaları ile alakalı da bilgi sunacağız. Açıklamalarımız tümüyle bilgilendirme amaçlı olup iyi bir avukatla hukuki işlerinizi yapmanızı öneririz.

Miras paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkı olan yasal ve atanmış mirasçılar içinde paylaşım yapılır. Medeni Kanun’da açıkça belirlenmiş olan bu 2 tür mirasçıları şu halde açıklamak mümkündür;

Yasal Mirasçı: Miras bırakan bireyin iradesi haricinde miras hakkı dünyaya gelen kimselerdir. Medeni Kanun’un alakalı maddelerinde sayılan yasal mirasçılar; kan hısımları, evlatlık, altsoy ve eş olarak kabul edilir.

Atanmış Mirasçı: Miras bırakan bireyin iradesi ile belirlenmiş mirasçılardır.

Türk Hukuk Sistemi’ne bakılırsa miras paylaşımı yapılırken kişinin altsoyları zümrelere ayrılmış olup zümrenin anlamı mirasın paylaşımında esas alınan sınıflardır ve bu sınıflar bazı kurallara tabidir. Bu uygulamada mirasçıların mirastan faydalanabilmeleri için birtakım koşullar vardır.

Zümre başları ya da kök başlarının hayatta olması bu kişilerin altsoylarının mirasçı olmasına engeldir. Miras paylaşımı yapılırken derecelere bakılırsa ilerlenir. Önce birinci aşama mirasçılar bunlar yoksa ikinci aşama ve ondan sonra üçüncü aşama mirasçılar içinde paylaşım yapılır. Miras bırakanın eşi hayatta ise her derecede belli oranlarda miras hakkına haiz olur. Mal paylaşımı için bir Pendik miras avukatı ile anlaşmanızı öneririz

Miras Paylarının Devri

Mirasçılar kendilerine miras olarak kalan tereke üstündeki paylarını öteki mirasçılara veya üçüncü kişilere karşılıklı ya da bedelsiz olarak devredebilir Miras paylarının dönemi yapılırken birtakım şartların sağlanması gerekir

 • Miras payının devredilmesi için miras bırakanın ölmesi ve payların tamamıyla dağıtılmamış olması gerekir. Bu nedenle payların dağıtılmasından sonrasında miras payının devredilmesi gibi bir durum meydana gelemeyecektir.
 • Mirasçı sayısı birse bu durumda miras payının devri durumu olmayacaktır. Çünkü mirasçının mirası devredebileceği başka hiçbir mirasçı yoktur.
 • Miras oranı devrinde mirasçı payını başka bir mirasçıya bırakıyorsa bu durumda adi yazılı sözleşme yeterli ve geçerli olurken oranı devralacak şahıs mirasçı dışında 3.bir şahıs ise noter yöntemiyle resmi bir sözleşme yapılması gereklidir.

Miras payının devrinde herhangi bir haksızlıkla karşılaşmamanız için Pendik miras avukatı yararlı olacaktır.

Miras Payı Hesaplama

Miras oranı hesaplaması yapılırken daha öncesinden aksi kararlaştırılmamışsa mirasçılar yasal miras oranı üstünden miraslarının sahibi olacaklardır. Eşin miras durumu mirastan faydalanmış olduğu zümreye bakılırsa farklılık gösterebilmektedir. Bazı durumlarda miras bırakanın evlatları da vefat etmiş olabilir. Bu durumda miras bırakanın torunları mirasçı olacaktır. Bunun mevzu olduğu durumlarda ilk önce miras bırakanın evlatları içinde bir dağıtım yapılır. Miras oranı hesaplama işi için Pendik miras avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Miras Pay Oranları

Miras hisse oranları; miras hesaplamasında açıklanmış olduğu suretiyle hayatta olan mirasçılar ve onların zümrelerine bakılırsa yukarıdan aşağıya doğru gider. 1. zümredeki tüm mirasçıların hayatta olması 2. zümrenin devreye girmemesine yol açar. Ancak 1. zümredeki bir ya da birden fazla mirasçının vefat etmiş olması 2. zümredeki altsoyun mirasçı vasfı kazanmasına sebebiyet verir. Bu da kardeş sayısı ile direkt bağlantılıdır.

Kartal Miras Avukatı

Kartal Miras Avukatı miras hukuku ile ilgili sorunlarınızı ve uyuşmazlıklarınızı çözmekle görevlendirdiğiniz kişidir. Miras hukuku tüzel kişiler dışındaki kişilerin ölümü sonrasında bu kişilerin mal varlığının ve hususi hukuk ilişkilerinin geleceğini tayin eden hukuk dalıdır. Kartal miras avukatı size bu hukuk dalı ile ilgili olarak yaşadığınız tüm uyuşmazlıklarda hizmet verebilecek kapasitede ve yetkinliktedir. Bu bakımdan miras hukuku ve bununla ilgili iş ve işlemlerinizde bizimle iletişime geçmeniz hak kaybını en aza indirgemeniz için yeterli olacaktır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu üçüncü kitabında miras hukuku 495 ile 683.maddeler içinde düzenlenmiştir. Kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali ve paylaşımı benzer biçimde uyuşmazlıkların muhtelif davalara mevzu olduğu tartışmasızdır.  Uygulamada mirasa ilişkin çekişmelerin çözümü için hangi davanın açılması mevzusunda şüphe duyulduğu görülmektedir. Örneğin mirasçılardan biri miras bırakan adına kayıtlı taşınmazı kullanmakta ve diğeri mirasçıların haklarını inkar etmesi benzer biçimde bir olguda miras nedeniyle istihkak davası açılması gerektiğinde kuşkuya düşülmektedir. Miras hukuku uyarınca mirasçılık belgesi verilmesi istemi mirasçılık hak ve sıfatını ispat etmek için sulh hukuk mahkemesine yada notere başvuran mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. Bu belgelerin aksi her türlü kanıtla kanıtlama edilebilir. Bu ve buna benzer tüm durumlar için Kartal miras avukatı sizin için bu işlemleri yürütebilmektedir.

Miras hukuku alanında mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemi davasının kendi mirasçılığına veya payına meydana getirilen sataşmayı gidermek gerçeğe müsait mirasçılık belgesi verilmesini sağlamaktır. Özellikle mirasçının kalıtım belgesinde gösterilmemiş olması miras payının hatalı gösterilmesi, mirasçı olmayacak ferdin belgede mirasçı olarak yer verilmesi benzer biçimde sebeplere dayalı olarak iptal davası açılmaktadır. Kartal miras avukatı sizlere miras hukuku alanındaki tüm konularda hizmet verecektir.

Kartal Miras Avukatı Ne Yapar

Kartal miras avukatı miras hukuku alanındaki önemli davalardan bir ötekisi olan muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davası için de hizmet vermektedir. Bunun haricinde tenkis davası denilen bir dava türü de mevcuttur ve uygulamada çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakanın saklı payları zedeleyen ölüme bağlı ya da sağlar arası tasarruflarına karşı oluşturulan yenilik doğurucu bir davadır. Miras bırakanın geçerli kontrat ve işlemleriyle saklı oranı zedelenen mirasçı tarafınca saklı payına kavuşmak amacıyla tenkis davası açılmaktadır. Kartal miras avukatı olarak sizin adınıza tenkis davası açabilmemiz için öncelikle gerekli olan belge vekaletnamenizdir. Tenkisteki gaye saklı paylı mirasçının saklı payını almasını temindir. Denkleştirme davasında ise gaye miras bırakanın sağlığında miras payına mahsuben verdiği malın terekeye geri dönmesini sağlamaktır. Yani yasal mirasçının kayıtsız bir halde miras hakkındaki kavuşmasıdır.

Miras hukuku için uygulamada oluşturulan her bir miras davasının yasal süresi içinde açılması gerekmektedir. Hak düşürücü olarak tespit edilen süreler ile zamanaşımı sürelerine dikkat etmek gerekir.

Miras Hukuku, gerçek ferdin ölümü ya da gaipliği üstüne bu ferdin malvarlığının kimlere intikal edeceğini düzenleyen hususi hukuk dalıdır. Kartal miras avukatı olarak murisin yaşarken yaptığı tasarruflar ve müvekkillerimizin yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku Alanında Kartal Ceza Avukatı Olarak Avukatlık Hizmetlerimiz

Veraset İlamı Alınması.

Veraset İlamının İptali Davası.

Mirastan Feragat Sözleşmeleri.

Mirasın Reddi Davası.

Mirasın Reddinin İptali Davası.

Vasiyetnamenin Hazırlanması.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.

Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri.

Mirasta İade Davası.

Muris Muvazaası.

Tenkis Davaları.

Mirasta Denkleştirme Davaları.

Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.

İstanbul Miras Avukatı

İstanbul miras avukatı Türk Medeni Kanunu uyarınca düzenlenen miras hukuku alanında hukuki olarak uyuşmazlık çıkan birtakım konular hakkında size profesyonel anlamda destek verecek ve davalarınızın takipçisi olacak olan avukattır. Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonrasında malları üstünde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonrasında ya da ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa mevzu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve öteki mirasçılar içinde ne biçimde paylaştırılacağını, borçlarının ne şekilde ve hangi sıra ile ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras hukuku devletimizde Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Miras bırakandan kalan malların tereke ya da mameleklerin devrine ait kalıtım işlemleri de hukuk mahkemelerinde yapıldığı kadar, noterliklerde açılan nüfus kayıt sistemleri üstünden de belgelendirilmektedir. Kimi vakit miras bırakan vasiyetname hazırlayarak mal varlığı için ölümünden sonrasında tasarrufta bulunmayı amaçlamaktadır. Vasiyet, bir bireyin ölümünden sonrasında geçerli olmak üzere, bir ya da birden fazla kişiye muayyen bir mal bırakması işlemidir. Vasiyet, ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet sözlü ya da yazılı olabilmektedir ve yazılı vasiyette bulunma neticesinde ortaya çıkan belgeye de vasiyetname denmektedir. Ancak vasiyetnamede yazılanların aleni ve anlaşılır olmaması halinde muhtelif yorum kurallarına nazaran yorumlanması ve miras bırakanın vasiyetnameyi yazarken amaçladığı iradenin ortaya çıkarılması kararı doğmaktadır. İstanbul miras avukatı ise tam bu noktada devreye giren ve size mirasa bağlı tüm iş ve işlemlerinizde danışmanlık veren kişidir.

Miras bırakanın ölümü üzerine, mirasçıların mirasın paylaşımı için başvurabileceği birden fazla yol mevcuttur. Bunlardan ilki, mirasçıların aralarında yapacakları bir sözleşme yolu ile mirasın paylaşımıdır. Yasal mevzuatta aksine bir tertip yoksa mirasçılar, mirasın paylaşılması usulüne bu yolla serbestçe karar verebilirler. Ancak mirasçıların anlaşamadığı hallerde miras paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda bir anlaşmazlık çıkmaktadır. Burada hüküm sürçleri devreye girecektir. Sürecin sıkıntılı ve vatandaşın bürokratik ve adli süreçlerde hata yapma ihtimali bulunması nedeniyle bir avukat ile hareket etmek daha sıhhatli bir yol olacaktır. İstanbul miras avukatı bu bakımdan size yol gösterecektir.

Mirasçıların miras paylaşımı hakkındaki bir anlaşmaya varamaması halinde, mirasçılardan her biri mirasın paylaşımının mahkeme tarafınca yapılmasını “Mirasın Paylaştırılması Davası” açarak taleplerini mahkemeye iletebilmektedir. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu m. 642’de düzenlenmiştir. Kanun metnine nazaran mirasçılardan her biri kontrat yahut kanun gereği miras ortaklığını sürdürme niyeti olmadıkça her vakit mirasın paylaştırılmasını isteyebilecektir. Bu dava ile ilkin miras bırakanın bütün malvarlığı belirlenir ve mirasçılar içinde bu malvarlığı değerleri paylaştırılır. Hangi mirasçının payının/hissesinin ne kadar olduğu da bu dava yöntemiyle tespit edilecektir. Ortaklığı sürdürmek istemeyen dilerse belli bir malda (mesela bir arsa ya da daire), dilerse bütün malvarlığında ortaklığın sonlandırılarak miras hakkının kendisine verilmesini isteyebilecektir.

TMK Madde 640/1’de belirtildiği üzere, mirasçıların birden fazla olması durumunda, mirasın geçirilmesiyle beraber bütün mirasçılar içinde miras bırakanın tüm hak ve borçları kapsayan bir konsorsiyum meydana gelir. Bu konsorsiyum, miras bırakanın ölümüyle, kanun uyarınca kendiliğinden meydana gelir ve mirasın paylaşımına kadar devam eder. Miras hukuku alanında sunduğumuz birtakım hizmetler ise şunlardır:

 • Tenkis Davaları
 • Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davaları
 • Veraset İlamının katılımı işlemleri
 • Tereke Tespiti, terekenin yönetilmesi davalarının miras avukatı olarak takibi
 • Mirasın reddi davaları
 • Miras Ortaklığının giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Miras sözleşmesi, vasiyetname işlemleri
 • Miras şirketinin yönetimi

İstanbul miras avukatı sizler için yukarıda sayılan hizmetleri ve çok daha fazlasını sunmaktadır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak İstanbul miras avukatı arayışınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Ataşehir Miras Avukatı

Ataşehir miras avukatı miras hukukundan kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarınızı çözmek için hizmet vermektedir. Miras hukuku, miras hakkının kanunlar ile garantiye alan hukuk dalıdır. Miras hukukunda malların paylaştırılması miras sahibinin vefat etmesinden sonrasında yapılır. Miras hukuku kanunlarla korunan ve ölüme bağlı olarak ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Miras hukukunda miras hakkı ve miras oranı bulunduğunda mal paylaşımı ortaya çıkar. Mirası bırakan şahıs hayatta iken mülklerini ve haklarını varisleri doğmadığı için mal paylaşımı kapsamında kullanamaz. Mirasa mevzu olan malların hepsinin toplamına tereke denir. Tereke aynı zamanda mirasın da eş anlamlısıdır. Mirasa kısaca terekeye mevzu olan malların paylaşımı ve tereke tespiti şeklinde örneklendirilebilecek bütün mevzular miras hukuku alanına girer.

Yasal Mirasçıların Mal Paylaşımı

Miras hukukuna mevzu olan malların mirasçılara paylaşımı belirlenmeden evvel mirasçılar belirlenmelidir. 1. dereceden mirasçıları bireyin altsoyları oluşturur. Mirası bırakan bireyin evlatları da bu kapsamda yer alır. Alt mirasçıları bulunmayan bireylerin medeni kanuna göre mirasçıları 2. Derece mirasçıları olan üstsoy yani anne ve babası olarak belirlenir. Bunların da olmaması durumunda büyükanne ve büyükbaba mirasa mevzu olan mallarda hisse sahibi olur.

Mirası bırakan bireyin eşinin sağ olması durumuna göre miras payının bölünmesi değişim gösterir. Sağ olan iş ile beraber öteki mirasçılara meydana getirilen mal bölümünde miras bırakan bireyin 1. Derecedeki mirasçıları ile paylaşıma girerse mirasa mevzu olan maldan dörtte bir pay alır. Miras bırakan bireyin anne ve babası olan 2. Dereceden mirasçıları ile miras paylaşımı yaparsa mirasa ½ oranında ortak olur. Mirası bırakan bireyin yalnızca eşi ve büyükanne ya da büyükbabasının olması durumunda yaşayan eş mirasın dörtte üçüne haiz olur. Sadece eşin olduğu durumlarda mirasın hepsi eşe kalır. Ataşehir miras avukatı yasal mirasçıların arasında yapılacak mal paylaşımlarında size hukuki destek sağlar.

Miras Hukukunda Tenkis Davası

Mirası bırakan şahıs sağlığında vasiyetname aracılığı ile mirası başka şahıs ve kurumlara bırakabilir. Fakat bu mirasın devredilemeyeceği bir oran bulunur. Miras hukukunda devredilemeyen bu oran saklı hisse diye adlandırılır. Tenkis davası da burada ortaya çıkmaktadır. Miras hukukuna mevzu olan malların bölünmesi esnasında mirasçılardan biri tenkis davası ile saklı payının korunmasını isteyebilir. Saklı hisse mirasçıların korunması için çıkarılmış bir terimdir. Tenkis davası da mirasçıların hakkı olan saklı oranı almaları için açılabilecek davanın adıdır. Tenkis davaları olarak detaylı bilgi için Ataşehir miras avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Mirasa Konu Olan Malların Yasal Mirasçıları

Bir insan öldükten sonrasında geriye kalan maddi varlıkların devredildiği kişilere mirasçı denir. Bu yasal mirasçılar şunlardır;

 • Ölen bireyin eşi
 • Ölenin evlatları ve onlarında evlatlarından oluşan altsoyu
 • Ölen bireyin anne ve babadan süregelen üstsoyu
 • İspatlanması durumunda evlilik dışı olan evlatları ya da evlatlık edinmiş olduğu çocuklar

Değişik paylara haiz olan bu mirasçılar yasal mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Bunların hayatta olmaması niteliğinde kan bağları olan öteki akrabalar mirasa ortak olabilir.

Reddi Miras Yoluyla Mirasın Reddedilmesi

Reddi miras her mirasçının hakkı olan bir durumdur. Mirası bırakan bireyin yaşamış olduğu yerde bulunan sulh hukuk mahkemelerine üç ay içinde yapılacak müracaat ile mirasın reddedilmesi mümkün olabilir. Bu üç aylık zamanın işlemeye başlaması kişinin, ölüm vakasından sonrasında mirastan haberdar olduğu gün başlar. Bu zaman içinde reddi miras yapılmaz ise miras kabul edilmiş olur. Mirasa mevzu olan mallardan ortak malların olması durumunda ortaklığın giderilmesi için miras hukuku devreye girebilir. Miras hukukuna ilişkin bu tür davalarda ise Ataşehir miras avukatı arayışına girebilirsiniz.

Miras Olarak Borçların Bırakılması

Kişi öldüğünde her vakit mal bırakmayabilir. Bazı durumlarda malın yerine borç da bırakabiliyor. Bu durumda resmi olmayan borçlar için alacaklılarla iletişime geçilebilir ve mirasçılar toplanarak borcu paylaşabilirler. Bunun dışında bir çözüm olarak içlerinden bir şahıs tüm borcu ödeyerek ötekilerden rücu edebilir. Veya borcu ödeyen şahıs mal kalmış ise ödediği borç kadar hakkından fazla miras alabilir. Mirasta borçlar için de reddi miras olabilir. Otluoğlu ve Yılmaz Hukuk olarak Ataşehir miras avukatı ihtiyacınızı karşılamaktayız.

ihtiyac-sebebiyle-tahliye-otluoglu-av-tr

Pendik Gayrimenkul Avukatı

Pendik Gayrimenkul Avukatı 

Pendik gayrimenkul avukatı, taşınmazlarla alakalı doğmuş anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki yardım vermekte olan avukattır. Ülkemizde taşınmazlarla alakalı takip edilecek hukuksal süreçler Gayrimenkul hukuku çatısı altında toplanır. Genel anlamıyla taşınmazlar ve bunlara ilişik uyuşmazlıklarla alakalı uygulamaları düzenler. Pendik gayrimenkul avukatı, tapu iptali ve tescil davalarının açılması ve takip edilmesi, yerli ve yabancılar için gayrimenkul bağışlama, satış ve kiralama işlemleri ile taşınmazlar üstündeki ve kişisel hak tesisi işlemlerini takip etmektedir.

Pendik gayrimenkul avukatı ekibimiz gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları mevzusunda edindikleri tecrübe ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en müessir kararı sağlamak için hukuki yardım vermektedirler. Gayrimenkul sektörü devletimizde son yıllarda en süratli gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku mevzusunda her türlü mevzuda danışmanlık yapmaktadır.

Otluoğlu Hukuk Bürosu müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve sürecin takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takipçisi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişik ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve bayındır durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişik sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, idare planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır

Gayrimenkul Hukuku Nedir 

Gayrimenkul arsa, tarla, arazi, mesken niteliklerine sahip olup üstünde yapılaşma başta olmak suretiyle birçok tertip yapılabilen malvarlığı değerleridir. Gayrimenkul hukukunun temel ilkelerini Türk Medeni Kanunu düzenlemektedir. Buna ayrıca Toprak Koruma Kanunu, İmar Kanunu benzer biçimde birçok hususi yasa da gayrimenkul hukuku alanındaki hususi düzenlemeleri ile hükme bağlanmıştır.

Alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi durumlara ilişik süreçte görüşmelerin gerçekleştirilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve buna bağlı vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesine ilişik iş ve işlemler, ortaklığın giderilmesi davaları, istimlak davalarının takibinde alanında uzman Pendik gayrimenkul avukatı ile çalışmak ve hukuki danışmanlık almak hak kaybı yaşamamanız için önemlidir.

Gayrimenkul Avukatı Arıyorum 

Pendik gayrimenkul avukatı arayanlar temsil, dava periyodunun takibi ve sonuçlanan davada alınan kararların uygulanması yönünde gereksinim duydukları hizmetleri karşılamaya yönelik hukuki yardım arar. Pendik gayrimenkul avukatı alanında deneyimli adlardan oluşan avukat kadrosu ile gayrimenkul hukuku alanına giren her mevzuda hukuki yardım alabileceğiniz bir hukuk bürosudur.

Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren mevzulara yönelik davaların açılması, sürecin takibi ve kararın uygulanmasının takibini meydana getiren Otluoğlu Hukuk Bürosu, gayrimenkul temalı sözleşmelerin hazırlanması noktasında da danışmanlık hizmeti verir. Kira sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması mevzusunda büromuzla çalışabilirsiniz. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve alınan kararların iptali noktalarında hukuk büromuz sizlere yardımcı verir. Taşınmazlarla alakalı oluşan uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözülmesi için Otluoğlu Hukuk Bürosu ile emek harcayarak deneyimli bir gayrimenkul avukatı desteğini kazanabilirsiniz.

Gayrimenkul avukatının görevleri bu hukuk dalı ile alakalı itilaf konularının çözümü, gayrimenkul hukuku kapsamına giren davaların takipçisi olma, davada tarafların temsili ve taşınmazlarla alakalı düzenlenen sözleşmelerin oluşturulması olarak özetlenebilir. İyi bir avukat ile kimi anlaşmazlıklar dava yoluna gitmeksizin dahi çözümlenebilmektedir. Gayrimenkul avukatının bakmış olduğu davalar taşınmazlarla alakalı yaşanmış olan uyuşmazlıkların çözümüne ilişik başlatılan hukuki süreçleri tanımlar. Gayrimenkul avukatı bahsi geçen davalarda tarafları temsil eder ve dava periyodunu takip eder. Dava kararına ilişik kararların takip edilmesi görevini de üstlenir. Yazımızda bahsetmiş olduğumuz tüm bu durumlar için Pendik gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

miras avukatı

Çekmeköy Miras Avukatı

Çekmeköy Miras Avukatı 

Çekmeköy miras avukatı aile hukukundan kaynaklanan bir durum olan miras ile ilgili uyuşmazlıklarda size yol göstermektedir.  Miras ve mirasçılık, hukukumuzda pek fazla ihtilafa düşülen ve dört gözle beklenen mevzular içinde yer almakta olup hukuk ofisimiz Çekmeköy miras avukatı ve mirasçılıkla alakalı her türlü uyuşmazlıklar için hizmetler sunmaktadır.

Sevdiğimiz birini kaybetmek, arkadaşımız, ailemizden biri, iş ortağımız ya da kim olursa olsun bizi derinden üzer. Bunun yanında mirasın açılması, paylaşımı, mirasçılık hakları mevzularında anlaşmazlığa düşülmesi sorunları daha da içerisinden çıkılmaz hale getirebilecektir. Aşağıda miras bırakanın yasal mirasçıları olanlar ile bu mirasçıların saklı payları hakkındaki bir kaç mühim bilgiye yer vereceğiz. Detaylı bilgi, hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri için ise miras hukuku alanında hizmetler veren hukuk ofisimizle kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Miras Bırakanın Yasal Mirasçıları 

Kanunda dört ana kategoride sayılan yasal mirasçılar kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlettir. Kan hısımlarını da kendi içinde dörde ayrılmakta olup, alt soy, ana baba, büyük anne ve büyük baba ile evlilik dışı hısımlar benzer biçimde birbirinden ayrılmaktadır.

Mirasçılarından alt soyu, anne ve babası ya da eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar haricinde kalan kısmında birtakım alım satım işlerinde bulunma hakkına sahiptir. Saymış olduğumuz bu mirasçılardan asla birinin bulunmaması halinde miras bırakan mirasının tüm bunlar üstünde tasarrufta bulunabilir. Bu ve bunlar gibi durumlarda Çekmeköy miras avukatı size yardımcı olacaktır.

Mirasçıların Saklı Payları Nelerdir

Mirasçıların saklı payları, Türk Medeni Kanunumuzda açıklanmıştır. Buna göre miras hukukunda saklı paylar;

 • Mirasçının alt soyu için yasal miras payının 1/2si,
 • Mirasçının ana ve babasından her biri için yasal miras payının 1/4ü,
 • Mirasçının sağ kalan eşi için, alt soy yahut ana ve baba zümresi ile beraber mirasçı olması halinde yasal miras payının tümü, öteki hallerde yasal miras payının 3/4ü,

biçiminde düzenlenmiştir. Miras bırakanın malvarlığı üstünde tutum sağlayabileceği yani tasarrrufta bulunabileceği kısım, terekenin miras bırakanın ölümü tarihli durumuna göre hesaplanacaktır. Bu hesap yapılırken;

 • Miras bırakanın borçları,
 • Miras bırakanın cenaze masrafları,
 • Terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri,
 • Miras bırakan ile beraber yaşayan ve miras bırakan tarafınca bakılan kişilerin üç aylık geçim giderleri,

şeklinde kalemler terekeden indirilir. Miras bırakanın sağlar arası gerçekleştirmiş olduğu karşılıksız kazandırmalar belli şartlar altında saklı pay hesabında terekeye eklenmektedir.

Miras bırakanın;

 • Kendi ölümünde ödenmesi için üçüncü şahıs lehine yaşam sigortası sözleşmesi yapması,
 • Böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak atama etmesi,
 • Sigortacıya karşı sahip olunan hakkı üçüncü kişiye devretmesi,

halinde, sigorta alacağının miras bırakanın ölümü tarihli satın alma kıymeti terekeye eklenecektir.

Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufları, mirasçılar açısından büyük problemler yaratabilir. Özellikle günümüzde şahsi ya da aileyle ilgili servetin giderek artması neticesinde bu tür sorunlar gün yüzüne çıkmaktadır. Bu tür planlamaların sıhhatli yapılabilmesi için Çekmeköy miras avukatı ve hukuki danışmanlık, gereken hizmetler içinde yer almaya başlamıştır.

Bu sebeple ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların evvelde tespiti ve gerektiğinde hukuksal planlamaların evvelce yapılması, gittikçe artan bir gereksinim haline gelmektedir. Hukuk ofisimiz hem miras bırakan, bununla birlikte mirasçılar açısından bu kapsamda gereken hukuki danışmanlık hizmetlerini vermektedir. Çekmeköy miras avukatı size miras hukukundan kaynaklı durumlar için yardımcı olacaktır. Siz de gerek miras planlaması yapmak gerekse miras hukuku ile alakalı uyuşmazlıklarınızı çözümlemek için ofisimizle bağlantı kurabilirsiniz.

Oretra