Şile Miras Avukatı

Şile miras avukatı miras ile ilgili uyuşmazlıklarda görev alan ve bunları çözen avukatlardır. Miras hukuku; gerçek bir bireyin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi durumunda, onun mirasının kimlere, hangi miktarda ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalını anlatmaktadır.

Miras hukukunda; ölümü ondan sonra kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul bütün mallarının akıbetini düzenleyen kişiye miras bırakan denmektedir. “Vefat eden, müteveffa, muris” terimleri de çoğunlukla kullanılmakta olup, miras bırakanla aynı anlamı karşılamaktadır. Mirasın intikali ile terekeye haiz olan kimselerin, bu intikal neticesinde iktisap ettikleri haklara miras hakkı, bunun haricinde miras bırakanın ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi üstüne terekesi üstünde terekede gerçek sahibi olan kişiye “mirasçı” denmektedir. Miras hukukunda iki çeşit mirasçı bulunur. Bunlardan biri miras bırakanın yasal mirasçısı, öteki ise miras bırakan tarafınca atanmış olan mirasçıdır. Bu hukuk dalında Şile miras avukatı hizmet vermektedir.

Yasal mirasçı: Miras hukukuna ait temel düzenlemeler 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılmıştır. Buna nazaran TMK madde 495-501 gereği miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eş yasal mirasçıdır.

Atanmış mirasçı: Miras bırakanın hür iradesiyle mirasının bir kısmını ya da tamamını muayyen bir kişiye miras bırakması halinde mirasçı sıfatına sahip olan kimsedir. Miras bırakan bir vasiyetname hazırlamak sureti sadece bir kimseyi atanmış mirasçı olarak atayabilecektir.

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Şile miras avukatı veraset işlemlerinizde de size yardımcı olmaktadır. Miras bırakanın vefatının sonrasında miras bırakanın mirasçılarının kimler olduklarını ve bu kimselerin paylarının ne miktarda bulunduğunun tespiti veraset ilamı, öteki adıyla mirasçılık belgesinin alınması ile belirlenebilecektir. Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi mirasçılardan herhangi biri tarafınca noterden temin edilebileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemelerinden de istek halinde temin edilebilir. Ancak mirasçılar içinde başka ülke vatandaşlığı olan ya da Türkiye’de ikamet adresi bulunmayan kimselerin bulunması halinde mirasçılık belgesi noterden çıkarılamaz, belgenin temini için Sulh Hukuk Mahkemesinde hasımsız bir dava açılmak zorundadır. Aksi kanıtlanana kadar alınan bu belge hukuken geçerli kabul edilecektir. Mirasçılık belgesinde hatalı bir vaziyet bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise mirasçılık belgesinin iptali davası açılması gerekmektedir. Taşınmaz bir mal varlığının mirasçılara intikalini sağlamak için alakalı Tapu Müdürlüklerinde intikal işlemlerinin yapılması için mirasçılık belgesi ile müracaat yapmak gerekmektedir. Bu süreçte taraflar kendileri bizzat işlemleri takip edeceği gibi bu dönemi bir Şile miras avukatı vesilesiyle takip etmeleri de mümkündür.

Miras Kalanın Malvarlığının Tespit Edilmesi

Uygulamada miras bırakan bireyin ölümünden sonrasında mirasçılarına hangi mal varlıklarının kalacağı yönünde bir bildirim yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle miras bırakanın mal varlıklarının mirasçılar tarafınca araştırılması gerekmektedir. Miras bırakan adına kayıtlı taşınmazların, banka hesaplarındaki paraların, pay senetlerinin ve var ise araçların tespiti için tereke tespiti davası açılması gerekmektedir. Tereke tespiti davası ile miras bırakanın alacak ve borçlarının hepsi mahkemece tespit edilmektedir. Bu konu hakkında bilgi almak için Şile miras avukatı ile iletişime geçmenizi öneririz.

Vasiyetname

Vasiyetname, bir bireyin hayatta iken, öldükten sonrasında mirasının kimlere kalacağını, ne şekilde paylaşılacağını düzenlemiş olduğu evraktır. Bunun hukuken tanımı, ölüme bağlı tasarruftur. Yani vasiyetname ile kişi, halen daha hayatta iken, kendi mal varlığı üstünde, sadece öldükten sonrasında hükmü olacak bazı tasarruflarda bulunabilmektedir.

Oretra