Gayrimenkul Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, Türk hukuk disiplininde gayrimenkul/taşınmaz olarak addedilen eşyaların ana özne olduğu uyuşmazlıkların tümüne ilişkin hizmet vermektedir. Gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,  taşınmaza yönelik kamulaştırmasız hukuki el atma ve kamulaştırmasız fiili el atmadan kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınmazın malikinin kim olduğunun tespiti ve tescili için istihkak davaları, taşınmazların alım satım süreçleri ile kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınmazın zilyetliğinin hukuka aykırı olarak elde tutulmasından kaynaklı ecri misil  ve müdahalenin men’i davaları, taşınmazın kamulaştırılmasının yanı sıra kamulaştırma bedelinin gereği gibi olmaması sebebiyle kamulaştırma bedelinin artırım davaları, Taşınmazın kadastro işlemleri sebebiyle hak kaybına sebep olacak şekilde tapuya tescil edilmesinden ötürü kadastronun iptali davası, intifa- geçit- üst hakkı gibi sınırlı ayni hakların kullanımından kaynaklı çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, taşınmaz ve ipotek ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, taşınmazın önalım – geri alım – ortaklığın giderilmesi gibi hukuki işlem ve tasarruflara konu edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda süreci müvekkillerin lehine olacak şekilde planlamakta, yürütmekte ve sonlandırmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Oretra