Kartal Miras Avukatı

Kartal Miras Avukatı miras hukuku ile ilgili sorunlarınızı ve uyuşmazlıklarınızı çözmekle görevlendirdiğiniz kişidir. Miras hukuku tüzel kişiler dışındaki kişilerin ölümü sonrasında bu kişilerin mal varlığının ve hususi hukuk ilişkilerinin geleceğini tayin eden hukuk dalıdır. Kartal miras avukatı size bu hukuk dalı ile ilgili olarak yaşadığınız tüm uyuşmazlıklarda hizmet verebilecek kapasitede ve yetkinliktedir. Bu bakımdan miras hukuku ve bununla ilgili iş ve işlemlerinizde bizimle iletişime geçmeniz hak kaybını en aza indirgemeniz için yeterli olacaktır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu üçüncü kitabında miras hukuku 495 ile 683.maddeler içinde düzenlenmiştir. Kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali ve paylaşımı benzer biçimde uyuşmazlıkların muhtelif davalara mevzu olduğu tartışmasızdır.  Uygulamada mirasa ilişkin çekişmelerin çözümü için hangi davanın açılması mevzusunda şüphe duyulduğu görülmektedir. Örneğin mirasçılardan biri miras bırakan adına kayıtlı taşınmazı kullanmakta ve diğeri mirasçıların haklarını inkar etmesi benzer biçimde bir olguda miras nedeniyle istihkak davası açılması gerektiğinde kuşkuya düşülmektedir. Miras hukuku uyarınca mirasçılık belgesi verilmesi istemi mirasçılık hak ve sıfatını ispat etmek için sulh hukuk mahkemesine yada notere başvuran mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. Bu belgelerin aksi her türlü kanıtla kanıtlama edilebilir. Bu ve buna benzer tüm durumlar için Kartal miras avukatı sizin için bu işlemleri yürütebilmektedir.

Miras hukuku alanında mirasçılık belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi istemi davasının kendi mirasçılığına veya payına meydana getirilen sataşmayı gidermek gerçeğe müsait mirasçılık belgesi verilmesini sağlamaktır. Özellikle mirasçının kalıtım belgesinde gösterilmemiş olması miras payının hatalı gösterilmesi, mirasçı olmayacak ferdin belgede mirasçı olarak yer verilmesi benzer biçimde sebeplere dayalı olarak iptal davası açılmaktadır. Kartal miras avukatı sizlere miras hukuku alanındaki tüm konularda hizmet verecektir.

Kartal Miras Avukatı Ne Yapar

Kartal miras avukatı miras hukuku alanındaki önemli davalardan bir ötekisi olan muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davası için de hizmet vermektedir. Bunun haricinde tenkis davası denilen bir dava türü de mevcuttur ve uygulamada çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakanın saklı payları zedeleyen ölüme bağlı ya da sağlar arası tasarruflarına karşı oluşturulan yenilik doğurucu bir davadır. Miras bırakanın geçerli kontrat ve işlemleriyle saklı oranı zedelenen mirasçı tarafınca saklı payına kavuşmak amacıyla tenkis davası açılmaktadır. Kartal miras avukatı olarak sizin adınıza tenkis davası açabilmemiz için öncelikle gerekli olan belge vekaletnamenizdir. Tenkisteki gaye saklı paylı mirasçının saklı payını almasını temindir. Denkleştirme davasında ise gaye miras bırakanın sağlığında miras payına mahsuben verdiği malın terekeye geri dönmesini sağlamaktır. Yani yasal mirasçının kayıtsız bir halde miras hakkındaki kavuşmasıdır.

Miras hukuku için uygulamada oluşturulan her bir miras davasının yasal süresi içinde açılması gerekmektedir. Hak düşürücü olarak tespit edilen süreler ile zamanaşımı sürelerine dikkat etmek gerekir.

Miras Hukuku, gerçek ferdin ölümü ya da gaipliği üstüne bu ferdin malvarlığının kimlere intikal edeceğini düzenleyen hususi hukuk dalıdır. Kartal miras avukatı olarak murisin yaşarken yaptığı tasarruflar ve müvekkillerimizin yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku Alanında Kartal Ceza Avukatı Olarak Avukatlık Hizmetlerimiz

Veraset İlamı Alınması.

Veraset İlamının İptali Davası.

Mirastan Feragat Sözleşmeleri.

Mirasın Reddi Davası.

Mirasın Reddinin İptali Davası.

Vasiyetnamenin Hazırlanması.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.

Mirasın Paylaştırılması ve Devri Sözleşmeleri.

Mirasta İade Davası.

Muris Muvazaası.

Tenkis Davaları.

Mirasta Denkleştirme Davaları.

Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar.

Oretra