Faaliyet Alanlarımız

Ne Yapıyoruz?

  Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize sunmuş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizi çalışma prensiplerimiz doğrultusunda uygulamada uzmanlaştığımız alanlar olan; 

  Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul HukukuSözleşmeler HukukuTüketici Hukukuİş Hukukuİdare Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sağlık Hukuku şeklinde sıralamaktayız.

01.

Ceza Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu ceza hukuku disiplini içerisinde gelişen süreçte müvekkillerinin hak kaybına uğramaması felsefesini benimseyerek hizmet vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun birey ve kamu öznelerinin korunması amacını taşıyan düzenleme ve işlemlerinin adli-idari makamlar tarafından uygulamaya geçirilmesi süreçlerine tümüyle hakimdir. Şüphe olgusu temelinde sanık yahut müşteki(mağdur) durumuna düşen kişilerin soruşturma aşamasının başlangıcından kovuşturma evresinin sonuna kadar müdafiliğini yapmakla birlikte bu suretle yargılama süreçlerinde etkin bir rol almaktadır.

02.

İdare Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, İdare Hukuku kapsamında bireylerin menfaatlerinin etkilendiği idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda aktif rol oynayıp bireylerin menfaatlerinin korunmasına ve geri kazanılmasında aktif rol alır. Hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlere iptal davası açıp bu uyuşmazlıkları sona erdirmekte ve hukuka aykırı durumun sona erdirilip müvekkillerin menfaatlerinin korunmasını sağlamaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan ve maddi manevi zararların söz konusu olduğu durumlar için ise tam yargı davalarını açıp süreci sonlandırarak bireylerin uğramış oldukları zararların tazmin edilmesine yardımcı olur.

ihtiyac-sebebiyle-tahliye-otluoglu-av-tr
03.

Gayrimenkul Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, Türk hukuk disiplininde gayrimenkul/taşınmaz olarak addedilen eşyaların ana özne olduğu uyuşmazlıkların tümüne ilişkin hizmet vermektedir. Gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,  taşınmaza yönelik kamulaştırmasız hukuki el atma ve kamulaştırmasız fiili el atmadan kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınmazın malikinin kim olduğunun tespiti ve tescili için istihkak davaları, taşınmazların alım satım süreçleri ile kiralanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınmazın zilyetliğinin hukuka aykırı olarak elde tutulmasından kaynaklı ecri misil  ve müdahalenin men’i davaları, taşınmazın kamulaştırılmasının yanı sıra kamulaştırma bedelinin gereği gibi olmaması sebebiyle kamulaştırma bedelinin artırım davaları, Taşınmazın kadastro işlemleri sebebiyle hak kaybına sebep olacak şekilde tapuya tescil edilmesinden ötürü kadastronun iptali davası, intifa- geçit- üst hakkı gibi sınırlı ayni hakların kullanımından kaynaklı çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, taşınmaz ve ipotek ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, taşınmazın önalım – geri alım – ortaklığın giderilmesi gibi hukuki işlem ve tasarruflara konu edilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda süreci müvekkillerin lehine olacak şekilde planlamakta, yürütmekte ve sonlandırmaktadır.

04.

Ticaret Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerinin ticaret hukuku özelindeki sorun ve ihtilaflarına ilişkin genel danışmanlık ve çözüm hizmeti verir. Müvekkillerin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda şirketlerin yapılarında önemli değişiklikler ve sonuçlar meydana getiren şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri ve hisse senetlerinin düzenlenmesi, şirket birleşme ve devir alma süreçlerinin yönetilmesi, halka açılma ve niş ihtiyaçlara göre şirket yapısının yeniden düzenlenmesi gibi kritik öneme sahip hizmetler yürütülmektedir.

05.

Sözleşmeler Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, müvekkillerin çeşitli olay ve olgulara yönelik olarak ihtiyaç duydukları çeşitli türde sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerin hazırlık süreçlerinin yönetilmesi hizmeti vermektedir. Bu bağlamda gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan ve avukat görüşünün alınmadan hazırlanması halinde ciddi hak kayıplarına sebebiyet verebilecek olan Kira Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Vasiyetname, mirasçılık sözleşmeleri, sulh ve feragat sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, sınırlı ayni haklara ilişkin geçit- üst- oturma haklarına ilişkin sözleşmeler, e-ticaret sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, taşeron sözleşmeleri vb. Sözleşmelerin hazırlanması hizmetini müvekkillerinin menfaatlerini en üst derecede gözeterek sunmaktadır.

06.

İş Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, Türk Hukuk Sisteminde en fazla dosya sayısı bulunan uyuşmazlık türlerinin başında gelen iş hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerine hizmet vermektedir. İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan ilişkiden doğan işçinin ücret, fazla mesai, sigorta prim alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, agi alacağı gibi alacak kalemlerinin ana dava konusu olduğu uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

07.

Tüketici Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, tüketici ile çeşitli alanlarda hizmet sağlayanlar arasındaki hukuki ve ticari ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak müvekkillerine hizmet sunmaktadır.
Satım sözleşmesi, simsarlık sözleşmesi, bankacılık sözleşmesi, eser sözleşmesi, vekalet sözleşmesi vb. Sözleşme ve bu sözleşmelerin dayandığı ticari ilişkiye yönelik olarak çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmaktadır.

08.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar kapsamındaki tüm uyuşmazlıkların çözümünde aktif bir rol üstlenen Otluoğlu Hukuk Bürosu, Fikri Haklar arasındaki eser sahibinin hakları ve bağlantılı hak sahibi olan kişilerin korunması; Sınai Haklar arasındaki marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaretler hususlarında vuku bulan ihtilafların çözülmesi; Diğer Haklar kapsamındaki ticaret unvanları, tescilsiz haklar, geleneksel ürün adları, entegre devre topoğrafyaları, bitki ıslahçı hakları, internet alan adları, ticari sır ve gizli bilgiler ile ilgili ihtiyaç duyulan hukuki desteği etkili bir şekilde sağlamaktadır.

bosanma davası
09.

Aile Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu, gündelik hayatta bireylerin en fazla hak mağduriyeti yaşadığı ve yine maddi-manevi birçok açıdan çokça etkileyen aile hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerine profesyonel, şeffaf ve etkili bir çalışma prensibiyle hizmet vermektedir. Bu bağlamda çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası, nafaka davaları ve takibi, çocuğun teslimine ilişkin süreçlerin yönetilmesi, mal rejiminden kaynaklanan katılım alacağı – katkı payı alacağı- değer artış payı alacağına yönelik davalar- velayet- babalık davası- evliliğin butlanı- nişanın bozulması sebebiyle açılacak maddi manevi tazminat davaları.

10.

Miras Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu Miras Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine Tenkis davası, Mirastan Mal Kaçırma/Muris Muvazaası, Veraset İlamına İlişkin Katılım İşlemleri, Terekenin Tespiti ve Yönetilmesi Davaları, Mirasın Reddi Davası, Miras Ortaklığının Giderilmesi(İzale-i Şuyu), Mirastan Feragat Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi, Vasiyetname İşlemleri, Miras Şirketinin Yönetimi gibi hayati öneme sahip alanlarda profesyonel miras avukatlığı hizmeti sunmaktadır. 

miras avukatı
11.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu yabancıların Türkiye’deki hukuki ve ticari statülerine ilişkin birçok alanda önemli hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. İnsani İkamet İzni, Aile-Eğitim-Turistik-Ticari Vize işlemleri, Tahdit Kodunun Kaldırılması Davası, Yabancıların Evlilik İşlemleri, Tanıma Tenfiz Davaları, Giriş Yasağının Kaldırılması ve İdari Para Cezasına Karşı İdari Davalar, Yurtdışı kaynaklı yatırımların yönetilmesi ve yönlendirilmesi, İdari Gözetimin Sonlandırılması, Deport Kararının Sonlandırılması, Yabancıların Türkiye bulunan Miras Paylarına ilişkin Süreçlerin Yönetilmesi gibi  hizmetler profesyonel anlamda müvekkillere verilmektedir. 

12.

İcra İflas Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu İcra ve İflas Hukukunda müvekkillerine; icra takip ve haciz süreçlerinin yönetilmesi, kambiyo takibi, haciz kaldırma, nafaka takiplerinin yürütülmesi, konkordato süreçlerinin yürütülmesi, taşınır ve taşınmaz hacizlerinin konulup satış işlemlerinin yürütülmesi, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının icrası, iflas takibi, istihkak davası, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davası vb. alanlarında profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

13.

Bilişim Hukuku

Erat volutpat etiam sed scelerisque accumsan et nibh non ornare dignissim aliquam faucibus nec ornare quam diam sed in commodo volutpat lectus commodo, porttitor amet ut eu donec convallis est nam velit ut sit penatibus facilisi auctor in mus elit quam diam tellus in feugiat nunc risus.

14.

Sağlık Hukuku

Otluoğlu Hukuk Bürosu İcra ve İflas Hukukunda müvekkillerine; icra takip ve haciz süreçlerinin yönetilmesi, kambiyo takibi, haciz kaldırma, nafaka takiplerinin yürütülmesi, konkordato süreçlerinin yürütülmesi, taşınır ve taşınmaz hacizlerinin konulup satış işlemlerinin yürütülmesi, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının icrası, iflas takibi, istihkak davası, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davası vb. alanlarında profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

Oretra