İstanbul Miras Avukatı

İstanbul miras avukatı Türk Medeni Kanunu uyarınca düzenlenen miras hukuku alanında hukuki olarak uyuşmazlık çıkan birtakım konular hakkında size profesyonel anlamda destek verecek ve davalarınızın takipçisi olacak olan avukattır. Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonrasında malları üstünde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonrasında ya da ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa mevzu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve öteki mirasçılar içinde ne biçimde paylaştırılacağını, borçlarının ne şekilde ve hangi sıra ile ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras hukuku devletimizde Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Miras bırakandan kalan malların tereke ya da mameleklerin devrine ait kalıtım işlemleri de hukuk mahkemelerinde yapıldığı kadar, noterliklerde açılan nüfus kayıt sistemleri üstünden de belgelendirilmektedir. Kimi vakit miras bırakan vasiyetname hazırlayarak mal varlığı için ölümünden sonrasında tasarrufta bulunmayı amaçlamaktadır. Vasiyet, bir bireyin ölümünden sonrasında geçerli olmak üzere, bir ya da birden fazla kişiye muayyen bir mal bırakması işlemidir. Vasiyet, ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet sözlü ya da yazılı olabilmektedir ve yazılı vasiyette bulunma neticesinde ortaya çıkan belgeye de vasiyetname denmektedir. Ancak vasiyetnamede yazılanların aleni ve anlaşılır olmaması halinde muhtelif yorum kurallarına nazaran yorumlanması ve miras bırakanın vasiyetnameyi yazarken amaçladığı iradenin ortaya çıkarılması kararı doğmaktadır. İstanbul miras avukatı ise tam bu noktada devreye giren ve size mirasa bağlı tüm iş ve işlemlerinizde danışmanlık veren kişidir.

Miras bırakanın ölümü üzerine, mirasçıların mirasın paylaşımı için başvurabileceği birden fazla yol mevcuttur. Bunlardan ilki, mirasçıların aralarında yapacakları bir sözleşme yolu ile mirasın paylaşımıdır. Yasal mevzuatta aksine bir tertip yoksa mirasçılar, mirasın paylaşılması usulüne bu yolla serbestçe karar verebilirler. Ancak mirasçıların anlaşamadığı hallerde miras paylaşımının nasıl yapılacağı konusunda bir anlaşmazlık çıkmaktadır. Burada hüküm sürçleri devreye girecektir. Sürecin sıkıntılı ve vatandaşın bürokratik ve adli süreçlerde hata yapma ihtimali bulunması nedeniyle bir avukat ile hareket etmek daha sıhhatli bir yol olacaktır. İstanbul miras avukatı bu bakımdan size yol gösterecektir.

Mirasçıların miras paylaşımı hakkındaki bir anlaşmaya varamaması halinde, mirasçılardan her biri mirasın paylaşımının mahkeme tarafınca yapılmasını “Mirasın Paylaştırılması Davası” açarak taleplerini mahkemeye iletebilmektedir. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu m. 642’de düzenlenmiştir. Kanun metnine nazaran mirasçılardan her biri kontrat yahut kanun gereği miras ortaklığını sürdürme niyeti olmadıkça her vakit mirasın paylaştırılmasını isteyebilecektir. Bu dava ile ilkin miras bırakanın bütün malvarlığı belirlenir ve mirasçılar içinde bu malvarlığı değerleri paylaştırılır. Hangi mirasçının payının/hissesinin ne kadar olduğu da bu dava yöntemiyle tespit edilecektir. Ortaklığı sürdürmek istemeyen dilerse belli bir malda (mesela bir arsa ya da daire), dilerse bütün malvarlığında ortaklığın sonlandırılarak miras hakkının kendisine verilmesini isteyebilecektir.

TMK Madde 640/1’de belirtildiği üzere, mirasçıların birden fazla olması durumunda, mirasın geçirilmesiyle beraber bütün mirasçılar içinde miras bırakanın tüm hak ve borçları kapsayan bir konsorsiyum meydana gelir. Bu konsorsiyum, miras bırakanın ölümüyle, kanun uyarınca kendiliğinden meydana gelir ve mirasın paylaşımına kadar devam eder. Miras hukuku alanında sunduğumuz birtakım hizmetler ise şunlardır:

  • Tenkis Davaları
  • Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davaları
  • Veraset İlamının katılımı işlemleri
  • Tereke Tespiti, terekenin yönetilmesi davalarının miras avukatı olarak takibi
  • Mirasın reddi davaları
  • Miras Ortaklığının giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
  • Mirastan feragat sözleşmesi
  • Miras sözleşmesi, vasiyetname işlemleri
  • Miras şirketinin yönetimi

İstanbul miras avukatı sizler için yukarıda sayılan hizmetleri ve çok daha fazlasını sunmaktadır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak İstanbul miras avukatı arayışınızı karşılayacağımızdan emin olabilirsiniz.

Oretra