gayrimenkul avukatı

Ümraniye Gayrimenkul Avukatı

Ümraniye gayrimenkul avukatı gayrimenkul hukuku alanına giren uyuşmazlıklar hakkında çözüm sunmaktadır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üstünden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engellemiş olan ve taşınmaz mallar üstündeki hakları belirleyen hukuka denir. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğundan kesinlikle hususi tahsil almış avukatlardan bu mevzuda yardım katılımı gerekir. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri benzer biçimde mevzular bunlardan doğmuş problemleri gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. Eşya hukukunun en kapsamlı alanını oluşturan, taşınmazların süreçleri ve hakları TMK ile belirlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul eşya hukukunun bir alt dalıdır. Eşya hukukuna ait bütün uyuşmazlıkları çözümler. Gayrimenkul binaları, apartmanları, arsaları bütün taşınmaz malları içine alır. Ayrıca bütün taşınmaz mevzuları da ele almaktadır. Gayrimenkul alanında olup biten uyuşmazlıkları halletmek ve açıklığa kavuşturmak için işinde uzman bir avukatla davranmak gerekir. Hukuk alanın birtakım dallarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak Ümraniye gayrimenkul avukatı sizin için gerekli olan avukattır. Zira birtakım davaların çözülmesi zordur. Bu çözülmesi açısından zorluk derecesi yüksek davalardan biri de gayrimenkul davalarıdır. Bir avukatla çalışmak, sürecin işleyişi hakkındaki malumat sahibi olmak gerekir. Ümraniye gayrimenkul avukatı;

 • Kamulaştırma davaları,
 • Tapu ve tescil davaları
 • Kira sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmesi,
 • Bina idare sözleşmesi,
 • Proje idare sözleşmesi,
 • Genel emlak hukuku,
 • Kat irtifakı sözleşmesi,
 • Ortaklığın iptali davaları,
 • Alışveriş merkezlerinin idare sözleşmeleri

gibi bütün alanlara hakimdir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk branşının alt dalını kapsamaktadır. İrtifak hakkının kurulmasının yanı sıra ön alım davaları, istimlak ve istihkak davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunların haricinde gayrimenkul hukuku, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, ipotek uyuşmazlığı davaları da bu davalar içinde yer almaktadır. Tahliye davaları için kira bedellerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tüm bu işler için de gayrimenkul hukukunu iyi bilmek gerekmektedir.

Tapu Davaları

Tapu davası çoğu zaman gayrimenkul hukuk kapsamında ya da alanında yer edinen taşınmazlar ile alakalı konulardan bir tanesi ve sıklıkla mevzu olan davaların başlangıcında tapu davası gelmektedir. Tapu tescili ve tapu iptali benzer biçimde davaları kapsar. Hukuka aykırı düzeltilmesi ihtiyaç duyulan şeyler var ise yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tapu davaları Asliye hukuk mahkemelerinin vazife alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunmuş olduğu yerde ki mahkemeye başvurarak tapu davası tapu avukatı ile vekâlet verilerek yürütülebilir.

İnşaat Sözleşmesi

Arsa sahibi ile müteahhit içinde arsa oranı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belli bir arsa oranı ya da daireye mukabil müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üstünde bağımsız bölümler yapmış olup bir bina meydana getirmesini isteyerek icra ettikleri sözleşmeye denir. Arsa oranı karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi karma bir sözleşmedir.

Bu tip sözleşmelerin Ümraniye gayrimenkul avukatı ile yapılmasında yarar vardır. Mağduriyet yaşamamak için gayrimenkul avukatı işinize bir hayli yarayacaktır. Bundan ötürü inşaat sözleşmeleri arsa oranı karşılığında yapıldığında uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve detaylı düzenlemeler yapılmalıdır. Sözleşmenin feshi, tazminat davası gibi benzer biçimde sözleşmeden meydana gelen bütün sıkıntıları işinde uzman avukatla halletmek gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları

Birden fazla ortağı bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla oluşturulan davalardır. Davalar taşınmazın bulunmuş olduğu yerdeki Sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Genellikle uzun bir süreç gerektiren davalardır. Satış yöntemiyle ve bölünmek suretiyle ortaklığın giderilmesi de benzer biçimde açılmaktadır. Ümraniye gayrimenkul avukatı size bahsedilen tüm bu davalarda hukuki destek vermektedir.

Şile Gayrimenkul Avukatı

Şile gayrimenkul avukatı taşınmazlar hukuku ile ilgili olan avukattır. Arsa, arazi, apartman, konut, arsa şeklindeki taşınmaz olarak vasıflandırılan yapılar ile alakalı her türlü düzenlemelerin bulunmuş olduğu ve taraflar içinde çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir. Gayrimenkul hukuku, içinde birçok bilgileri ve istisnaları ile beraber çok geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edilmesi de ileride karşılaşılması olası bir soruna ve ciddi sıkıntıya yol açabilmektedir. Bu bakımdan hem Türklerin bununla beraber yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatına müsait olarak çözümlenmesi ihtiyaç duyulan mühim bir husustur. Sıklıkla karşılaşmış olduğumuz dava türlerimiz ayrıntılı bir halde aşağıda belirtilmiştir.

Tapu İptal ve Tescil Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 1024. Maddesi gereğince bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, söz konusu ayni gerçek sahibinin bu tescili korunamayacaktır. Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan ya da hukukî sebepten mahrum bulunan tescil yolsuzdur. Böyle bir tescil yüzünden ayni hakkı zedelenen kimse bu yolsuz tescili merhametli olmayan 3. kişileri tapu sicilinin düzeltilmesi amacıyla dava edebilir. Şile gayrimenkul avukatı sizi bu konuda bilgilendirecektir.

Türk Medeni Kanunu’na bakılırsa taşınmaz mülkiyeti kaide olarak geçerli ve hukuka uygun bir hukuki işleme dayalı ve tapu kütüğünde yapılacak tescil ile kazanılmakta ise de kanun koyucu tarafınca bir ekip şartlara bağlı olarak istisnai yollarla taşınmaz iktisabı olası kılınmıştır.

Olağan zamanaşımı ile kazanım ise bu yollardan biridir. Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üstündeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on sene süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanıldığı iyelik hakkına itiraz edilemez. Olağan zamanaşımı ile kazanımın şartlarını belirtmek icap eder ise; öncelikle tapuya kayıtlı bir taşınmazın bulunması gerekmektedir. Zira işbu iktisap şeklinin temelinde tapuya kayıt işlemi yatmakta olup tapu kütüğünde kayıtlı olmayan taşınmazların olağan zamanaşımı ile iktisabı olası değildir. Tapuda meydana getirilen yolsuz tescilin aralıksız ve davasız 10 sene sürmesi gerekmektedir. Geçerli bir sebebe dayanmaksızın tapuda malik olarak kaydedilen ferdin, bu taşınmaz üstündeki zilyetliğini 10 sene uzunlukta aralıksız ve davasız olarak sürdürmesi gerekmektedir. Malik sıfatıyla zilyetliğin kesinlikle iyiniyetli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Anlatılan her bir şart, olağan zamanaşımı ile iktisabın zaruri unsuru olup şartlardan birinin somut vakada bulunmaması olağan zamanaşımı ile iktisaba mani teşkil edecektir. Şile gayrimenkul avukatı tapu iptal ve tescil davalarınızda sizin yardımcınız olacaktır.

Zamanaşımı ile kazanım yollarından bir ötekisi ise olağanüstü zamanaşımıdır. KAyıtsızbir taşınmazı davasız ve aralıksız şekilde yirmi yıl iyiniyetli olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran şahıs, taşınmaz üzerinde iyelik hakkının kütüğe tesciline karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan ya da yirmi sene evvel ile alakalı gaiplik sonucu verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının ya da bölünmesinde mahzur olmayan bir parçasının zilyedi de, mülkiyet hakkının kütüğe tesciline karar verilmesini talep edebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Şile gayrimenkul avukatı ile görüşmeniz gerekmektedir.

Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre; taşınmaz mülkiyetinin mirasçılar için de zamanaşımı ile kazanılamayacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu tescil davaları hazineye ve alakalı kamu tüzel kişilerine ya da var ise tapuda malik görünen ferdin mirasçılarına karşı açılması gerekmektedir. Şile gayrimenkul avukatı bu ve buna benzer davalar hakkında uzmanlaşmış olan avukatınızdır.

Sancaktepe Gayrimenkul Avukatı

Sancaktepe gayrimenkul avukatı aslen eşya hukuku ve buna bağlı konularla ilgilenen avukata halk arasında verilen isimdir. İnternette “gayrimenkul avukatı” ismi altında oluşturulan başlıklar reeli yansıtmamaktadır. Mevzuatta gayrimenkul avukatı isminde bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Gayrimenkul davalarına giren avukatların kendini gayrimenkul avukatı olarak tanıtması da yasal olmamakla birlikte maalesef Türkiye’de avukatlık mesleği uygulamanın yol göstericiliğinde şekillenmektedir. Türkiye’de avukat, her türlü dava ya da işi takip yetkisine sahiptir. Bilhassa İstanbul, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde mesleğimiz uzmanlaşmayı gerektirmiş durumdadır. Otluoğlu ve Yılmaz Hukuk Bürosu olarak Sancaktepe Gayrimenkul Avukatı, Sancaktepe Gayrimenkul hukuku, Sancaktepe İnşaat davaları, Sancaktepe Tapu iptal tescil davaları ve İstanbul’da Ortaklığın giderilmesi davalarında avukatlık hizmeti veriyoruz.

İstanbul’da gayrimenkul avukatı, emlak ve tapu içerikli hukuki mevzularda uzman olan, tapu ve kadastro ile gayrimenkul davalarına bakan avukatlar için kullanılan sıfattır. Sancaktepe gayrimenkul avukatı olarak etkinlik göstermekte olan hukuk büromuzdaki emlak avukatları İstanbul haricinde Türkiye’nin değişik illerindeki davalarda da hukuki yardım vermektedir. İnşaat sektörünün hızla geliştiği son 10 yılda artan inşaat ve ruhsat rakamları ile beraber emlak hukuku uyuşmazlıklarında da bir artış gerçekleşmiştir. Bitirilemeyen ve yarım kalan inşaatlar, iskan ve ruhsat alınmaması, tapunun verilmemesi, bir dairenin birden fazlaya kişiye satılması ya da satılan daireye banka lehine ipotek koydurulması şeklinde hukuki problemlere son yıllarda hayli rastlanmaktadır. Bunun yanında teslim edilen dairenin, vaat edilenden değişik olması, teslimi meydana getirilen dairenin satış yaparken yayınlanan metrekareden düşük olması da yaygın sorunlar arasındadır. Ayrıca ayıplı ve kusurlu teslim şeklinde gayrimenkul hukuku uyuşmazlıkları da uygulamada sıkça görülmektedir. Dolayısıyla, Sancaktepe gayrimenkul avukatı görevi, inşaat sayısının fazla olduğu büyük şehirlerde fazlaca daha fazladır.

Gayrimenkul Hukuku

Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu, gayrimenkul avukatı olarak emlak içerikli hukuki meselelerde hukuki danışmanlık ve tapu davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Uzun yıllara dayalı tecrübesi ile tapu davaları ve emlak davaları alanında uzmanlaşan hukuk büromuz bilhassa gayrimenkul alanında hukuki danışmanlık vermektedir.

Gayrimenkul davaları, ev, işyeri ya da arsa şeklinde emlak niteliği taşıyan hem son aşama kırılgan ve hem de uzun devam eden davalardır. Usul kurallarının sıkı uygulanmış olduğu ve uzun bir vakit dilimine yayılan bu tür tapu davalarında uzman bir avukat ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Emlak hukuku uzmanı bir avukatın hukuki uyuşmazlığı doğru çözümleme ederek doğru hukuki yoldan ilerlemesi lüzumsuz vakit ve para kaybını engelleyecektir. Örnek vermek gerekirse bir ihtarname ile 2 haftada çözülecek bir mevzu için 3 sene sürecek bir gayrimenkul davası açmanın gereği kuşkusuz ki yoktur. Dolayısıyla emlak hukuku uyuşmazlığının doğru biçimde analizi fazlasıyla önemlidir. Tecrübeli bir gayrimenkul avukatı, hukuki meselenin özünü kavrayıp doğru teşhisin arkasından doğru bir yasal yoldan ilerleyecektir.

Yürürlükteki mevzuata göre, ceza avukatı ile sanığın temsil edilmesi ihtiyaç duyulan birtakım ceza davaları hariç, öteki hiçbir davada avukat tutma zorunluluğu yoktur. Gayrimenkul davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar davalarını kendileri açarak takip edebilirler. Tarafların usul yönünden yapacağı en küçük bir yanlış davanın usulden kaybedilmesine yol açabilir. Taşınmaz davalarının önemi sebebiyle bir uzman hukukçu ile davanın takip edilmesi tarafların yapacağı olası hataları ortadan kaldıracaktır.

Taşınmaz davaları sıklıkla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yazılı yargılama usulü uygulanarak görülen davalardır. Örneğin, delillerin sunulması için mahkeme tarafınca verilen süreye riayet edilmediği takdirde, yargılama dava dosyasına asla kanıt sunulmamış şeklinde devam edecektir. Sancaktepe gayrimenkul hukuku ile ilgili merak ettiğiniz diğer konular için bize ulaşabilirsiniz.

Kartal Gayrimenkul Avukatı

Kartal gayrimenkul avukatı olarak size gayrimenkul hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklarınızda yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Gayrimenkul Hukukunun ne anlama geldiğini çoğu insan merak etmektedir. Gayrimenkul şu demek oluyor ki arsa, arazi ve kat mülkiyeti dediğimiz, mesela apartman dairesi şeklinde taşınmazlara ait olarak vatandaşların haiz olduğu ve olacağı hak ve yükümlülükleri ve bunlara bağlı uyuşmazlıkları konu edinen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, mevzuatta yer edinen en genel adıyla “eşya hukuku” olarak nitelendirilmektedir. Ancak istimlak şeklinde yönetim hukukunun alanına da giren birtakım kaide ve uygulamalar neticesinde, uygulamada avukatlar ve müvekkiller tarafından “gayrimenkul hukuku” adının eşya hukuku ifadesine göre biraz daha kapsamlı olarak kullanılmaya başlandığı da bir gerçektir.

Türk Medeni Kanunumuza göre, taşınmaz mülkiyetinin mevzusu şunlardır:

 • Arazi,
 • Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve devamlı haklar ve
 • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler​

Gayrimenkul Avukatı

Sanılanın aksine; hukuk sistemimizde “gayrimenkul avukatı” isminde muayyen bir alanda ihtisaslaşmış/uzmanlaşmış bir avukat modeli mevcu değildir ve olamaz, uygulamada birtakım avukatlar birtakım alanlarda uzmanlaşıyor ve yalnızca o alanlarda emek harcamayı tercih diyor olsa da, teoride bu şekilde bir ayrıma gidilmesi vatanımızda mevcut kanunlar dolayısıyla olası değildir. Doğal olarak Kartal gayrimenkul avukatı dendiğinde, diğer alanlarla da uğraşan ancak gayrimenkul alanında iş yapmayı tercih eden avukat anlaşılmaktadır. Aynı biçimde tapu avukatı, istimlak avukatı, kat mülkiyeti avukatı, kadastro avukatı şeklinde ifadelerin de teoride hukuk dünyamızda karşılığı bulunmamaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve yetişim sürecini tamamlayıp bağlı bulunmuş olduğu barodan avukatlık ruhsatnamesini almış olan her avukat gayrimenkul hukukuna ait çalışmalarda bulunabilecektir. Gayrimenkul avukatı kavramı kanundan değil, uygulamadan ve hak talebinde bulunmak isteyen müvekkillerin hukuk sistemimize ait olarak noksan bilgiye haiz olmasından kaynaklanmaktadır. Kartal gayrimenkul avukatı olarak bizler size bu konuda yardımcı olabilecek avukatlarız.

Kartal gayrimenkul avukatı olarak gayrimenkul hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve hakkaniyet arayışı içinde olan müvekkillere en iyi gayrimenkul avukatı ve emlak avukatı hizmeti sunmayı gaye ediniyoruz. İstanbul Kartal’da ve Türkiye’nin dört bir yanında yer edinen bağlantı bürolarımız sayesinde Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik gibi ilçe ve semtler başta olmak suretiyle İstanbul’un her yerinde ve Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Çankırı, Sivas, Muğla, Aydın, Manisa, Adana ve Gaziantep başta olmak suretiyle Türkiye’nin bütün illerinde gayrimenkul avukatı olarak hizmet sağlıyoruz. Kartal gayrimenkul avukatı olarak her daim hizmetinizdeyiz.

Arsa, arazi, apartman dairesi, intifa ve irtifak hakları şeklinde sınırı olan ayni haklara ait dava ve talepler ile istimlak ve kat mülkiyetine dair uyuşmazlıklarda kişilerin kendilerini avukat ile temsil etmeleri mecbur olmasa da, bu tür dava süreçlerine ait esas ve usul kurallarını bilen uzman bir avukatın ustalaşmış hukuki desteğinden faydalanılması, sonradan geri dönülmesi güç olabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için oldukça ehemmiyet taşımaktadır. ​

Gayrimenkul Danışmanlığı

Kartal gayrimenkul avukatı, gayrimenkul alım-satımlarınızda ve toplu kira sözleşmelerinizin tatbikinde, hukuki danışmanlık ve lüzumlu görülmesi halinde bütün hukuki sürecin yönetimini üstlenmektedir. Bu anlamda gayrimenkul avukatı olarak alakalı sözleşmelerin hazırlanması, intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesinin yanında vergi, harç vb. ek harcamalar hususunda müvekkillere lüzumlu raporların sağlanması şeklinde faaliyetleri yürütmekteyiz. Bunun yanında kira avukatı olarak toplu taşınmaz sahibi müvekkillerin sözleşmelerinin aktüel hukuk düzen ve uygulamalara müsait bir biçimde hazırlanması, kira ödemelerinin takibi, gerek görülmesi halinde kiralanan taşınmazın dava ya da icra vesilesiyle tahliyesi vb. hukuki hizmetleri sunmaktayız.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı

İstanbul gayrimenkul avukatı gayrimenkul, imar, kamulaştırma gibi temel bazı konularda müvekkillerine hizmet veren avukat ve hukuk bürolarıdır. Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalıdır. Arazi, arsa yahut ev benzer biçimde taşınmaz mallar ile alakalı olarak malik ve kiracı ya da benzer biçimdeki tarafların ilişkilerini düzenler. Aynı zamanda bu ilişkilerden doğmuş uyuşmazlıkların sınırlarını çizer. Kısaca gayrimenkuller üstündeki hukuka aykırı durumların giderilmesini hedefleyen bir hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalı fazlaca geniş unsurları içinde barındırır. Danışmanlık hizmeti alacakların deneyimli ve mevzuata başat bir avukat ile çalışması, hukuki süreçlerin kendi lehlerine sonuçlanmasını sağlar. Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu olarak bütün hukuk alanlarında olduğu benzer biçimde gayrimenkul hukuku mevzusunda da sizlere en iyi çözümleri sunuyoruz. Sadece bu bölüm ile ilgilenen bir avukat kadromuz mevcut olup, deneyimlerimizden istifade etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Sahip olduğunuz gayrimenkul üstünde yaşadığınız hukuki sorunlarda yahut kiracısı olduğunuz bir daire sahibiyle aranızda meydana gelen uyuşmazlıklarda avukat tutma hakkına sahipsiniz. İstanbul gayrimenkul avukatı dava açılması, takip edilmesi ve müdafaa gibi benzer biçimde birçok alanda danışmanlık verir. Fakat altını çizmeliyiz ki gayrimenkul hukuku davalarında süreçler çoğu zaman uzun sürmektedir. Bu da haliyle dosyaların sıklıkla takip edilmesi icap ettiğini öne çıkarıyor.

İstanbul gayrimenkul avukatı sadece yaşadığınız hukuki sorunlarda değil diğer tüm hukuki süreçlerinizde de sizlere hizmet vermektedir. Yaşadığınız zarardan daha sonrası için yeni hukuki problemler yaşamamanız adına sizlere hukuk danışmanlığı sağlar. Bunu bir dairenizi kiraya vermek ile örneklendirebiliriz. Avukatınız kiraya verme, ödemelerin katılımı yahut ödeme sorunlarının yaşanması niteliğinde hukuki sürecin başlatılması benzer biçimde uygulamalarda da bulunur. Gayrimenkul hukuku avukatının kapsadığı dava türlerinden kimilerini şöyle listeleyebiliriz:

 • Tapu davaları,
 • Tescil davaları,
 • İstihkak davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kira bedeli tespiti,
 • Ve en son tescil davaları.

Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren avukatlarımız yukarıda belirttiğimiz alanları ve oldukça daha fazlasını kapsayan bir hukuki danışmanlık yetisine sahiptir. Eğer gayrimenkul alanında yardımcı olacak bir avukat talebiniz varsa doğru adrestesiniz.

Gayrimenkul Hukuku Dava Türleri

Gayrimenkul hukuku sınırları içinde birçok değişik dava türü bulunur. Aşağıda belirteceğimiz davalarda iyi bir avukata haiz olursanız sürecin sizin lehinize sonuçlanma ihtimali daha da artar. Peki İstanbul gayrimenkul avukatı hizmet kapsamına giren gayrimenkul hukuku dava türleri nelerdir? Yazının devamında bu sorunuzun cevabına ulaşabilirsiniz.

Tapu Davaları

Bu dava türünde, tapu tescili yada bunun iptali benzer biçimde davalara bakılmaktadır. Bu alanda hukuka aykırı olarak gerçekleşen her sorunda ve yaşanmış olan her mağduriyette avukat vesilesiyle dava açma hakkı vardır. Burada avukatın misyonu önemlidir. Dilerseniz avukatınıza vekalet vererek, taşınmazın bulunmuş olduğu Asliye Hukuk Mahkemesinde dava oluşturabilirsiniz. Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu avukatlarımız sizler adına bütün hukuki süreçlerin takipçisi olmaktadır. Tapu davasının açılması için gerektiren nedenlerden bazıları şunlardır:

 • İmar uygulamaları,
 • Mirastan mal kaçırma benzer biçimde durumlar,
 • Verilen vekaletin kötüye kullanılma durumu,
 • Tapuda gerçek sahibi olan şahıs yahut kişilerin hukuki düzeyde ehliyetinin olmaması.

Kamulaştırma Davaları

Devlet organları, amme faydasını gözeterek hususi arsa yahut mülkiyetleri istimlak yoluna gidebilir. Burada mülkün ederi hesaplanır ve ödemesi sahibine yapılır. Sadece arsa değil, ev ve dükkan benzer biçimde gayrimenkuller de bu kapsam içindedir. İşte bu ve benzer biçimde durumlarda mağduriyet yaşamamanız için gayrimenkul hukuku avukatı ile anlaşmanız gerekecektir. Avukatınız sizin avantajınızı gözeterek dava sürecini özveriyle takip eder.

Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı

Çekmeköy gayrimenkul avukatı gayrimenkulleriniz ile alakalı olarak yaşadığınız hukuki uyuşmazlıklarda size danışmanlık verecek olan avukattır. Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı olarak gayrimenkul hukukunu tanımlayalım. Gayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun mühim alanlarından birisi olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna müsait olarak yaşanmış olan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür. Gayrimenkul hukuku arasında detaylar ve istisnalar fazlaca mümkündür. Bunun yanı sıra fazlaca geniş ve zor bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gayrimenkul hukuku, hukuk dalları içinde mühim ayrımlara yer verilen noktalar taşımaktadır. Sizin için ciddi bir ilerleme kaydedilemeyen gayrimenkul durumunuzda meydana gelecek sıkıntıları gidermek adına sizlere destek olacak birçok danışman vardır. Bunun yanı sıra sizlere danışmanlık hizmeti verilirken yapılacak olan bir öteki hizmet ise gayrimenkul edinme hakkının yabancılara ne seviyede verileceği konusudur.

Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

İlgilendiği mevzular bakımından farklılık içermekte olan gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Bunun için arsa, arazi, apartman, iş yeri ve mesken benzer biçimde birçok noktada genel kullanış fazlaca yaygın olarak sizlere sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci şart hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı fazlaca geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri içinde birçok kısım bulunur. İpotek ihtilaflarından doğmuş davalar, istihkak davaları istimlak davaları, kira bedelinin tespiti davaları, ön alım davaları tapu iptal ve tescil davaları bunlar içinde bulunmaktadır.

İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar

Üzerinize bir arsa bulunuyor ya da bu arsanın üstünde bir ev varsa, müteahhitler sizlere muayyen koşullar ile öneri getirebilirler. Tekliflerin iyi düşünülmesi gerekmektedir. Bunlar içinde, size kat karşılığı evinizi ya da arsanızı satın alma sözleşmeleri imzalatmak isteyebilirler. Bu mevzuda gayrimenkul hukukuna başat olan danışmanlar ile bu sözleşmeleri imzalamakta fayda vardır. Danışmanlık ve dava takip hizmetini sunan şirketler bu anlamda hizmet devamlılığı sağlayacaktır.

Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi

Bu kontrat ile üzerinize bulunan bir gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için öncesinde imzalanan bir vaat sözleşmesi olacaktır. Bunun üstünden meydana getirilen kontrat ile sizlere ilk adımda güvence verilmiş olacaktır. Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını daha istemek aşaması olarak da malum bir kontrat olacaktır. Bu mevzuda uzman bir kişiye danışmanız, mevzu üstünde yanılmadan muamele yapmanızı ek olarak hukuki açıdan da emin olmasını sağlayacaktır. Çekmeköy gayrimenkul avukatı sizi bu konularda en doğru yönlendiren kişidir.

Çekmeköy Gayrimenkul Avukatı Ecrimisil

İşgal ve tutum edilme nedenleriyle taşınmazın, işgalden derhal önceki haline geri döndürülmesi davası olacaktır. 3.kişiler tarafınca işgali laf konusuysa gelir esas alınarak oluşturulan bir tazminat davası da açılabilmektedir. Bu biçimde taşınmaz olan bir malın olası gelir esası ile tazminata konu gelir kaybını bu dava ile elde edebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar

Çekmeköy gayrimenkul avukatı kira sözleşmeleri ile de ilgilenmektedir. Kira sözleşmesinin uyarlanması mevzusunda ise tarafların değişen hal ve şartları mevzu bahis olduğu vakit uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Gayrimenkul hukuku alt başlıklar olarak ilgilenilmiş olduğu alanlara ek bir öteki mevzu tahliye davalarıdır. Bunun yanı sıra el atmanın önlenmesi davası da bu dalın bir öteki alt başlığı olacaktır. İntifa, sükna, şufa benzer biçimde sınırı olan bulunan ayni hakların kurulması ve bunların aynı biçimde sona ermesi mevzusunda da muamele yapılması ihtiyaç duyulan mevzular bulunmaktadır. Çekmeköy gayrimenkul avukatı ehil ve ayrıntılı bilgiler ile sizlere danışmanlık hizmeti mevzusunda ciddi hizmetler verecektir. Hizmetin sona ermeden devam etmesi durumunda ise sizlere malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı da hakkınızı aramanız için yardımcı olacaktır. Bilhassa gayrimenkul hukukunun bütün alt kısımları ile danışmanlık verilmektedir.

Ataşehir Gayrimenkul Avukatı

Ataşehir gayrimenkul avukatı denince akla ilk gelen kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bunlara ilişkin taşınmaz hukuku ile alakalı davalar ve uyuşmazlıklardır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üstünden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engellemiş olan ve taşınmaz mallar üstündeki hakları belirleyen hukuka denir. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğundan ne olursa olsun hususi öğrenim almış avukatlardan bu mevzuda yardım istemek gerekir. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri benzer biçimde mevzular bunlardan doğmuş problemleri gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. Eşya hukuku 4. kitabında düzenlenmiştir. Eşya hukukunun en kapsamlı alanını oluşturan, taşınmazların süreçleri ve hakları belirlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Eşya hukukunun bir alt dalıdır. Eşya hukukuna ilişik bütün uyuşmazlıkları çözümler. Gayrimenkul binaları, apartmanları, arsaları bütün taşınmaz malları içine alır. Ayrıca bütün taşınmaz mevzuları da ele almaktadır. Gayrimenkul alanında olup biten uyuşmazlıkları halletmek ve açıklığa kavuşturmak için işinde uzman bir avukatla Ataşehir gayrimenkul avukatı ile birlikte davranmak gerekir. Hukuk alanın birtakım dallarında avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Fakat birtakım davaların çözülmesi zordur. Bu çözülmesi zorluk derecesi yüksek davalardan biri de gayrimenkul davalarıdır. Bu tür davalarda bir avukatla çalışmak sürecin işleyişi ile alakalı malumat sahibi olmak gerekir. Gayrimenkul avukatları gayrimenkul davası açma alanlarının tümüne hâkimdirler.

Ataşehir gayrimenkul avukatı;

 • Kamulaştırma davaları,
 • Tapu ve tescil davaları
 • Kira sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmesi,
 • Bina idare sözleşmesi,
 • Proje idare sözleşmesi,
 • Genel emlak hukuku,
 • Kat irtifakı sözleşmesi,
 • Ortaklığın iptali davaları,
 • Alışveriş merkezlerinin idare sözleşmeleri

gibi bütün alanlarda geniş bilgi sahibidir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk branşının alt dalını kapsamaktadır. İrtifak hakkının kurulmasının yanı sıra ön alım davaları, istimlak ve istihkak davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunların haricinde gayrimenkul hukuku, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, ipotek uyuşmazlığı davaları da bu davalar içinde yer almaktadır. Tapu davaları, iptal ya da tescil, kayıt düzeltme benzer biçimde olabilir.

Tapu Davaları

Tapu davası çoğu zaman gayrimenkul hukuk kapsamında ya da alanında yer edinen taşınmazlar ile alakalı konulardan bir tanesidir. En sık mevzu olan davaların başlangıcında tapu davası gelmektedir. Tapu tescili ve tapu iptali şeklindeki davaları kapsar. Hukuka aykırı düzeltilmesi ihtiyaç duyulan şeyler var ise yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tapu davaları Asliye hukuk mahkemelerinin vazife alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunmuş olduğu yerdeki mahkemeye başvurarak tapu davası tapu avukatı aracılığı ile vekâlet verilerek yürütülebilir.

İnşaat Sözleşmesi

Arsa sahibi ile müteahhit arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belli bir arsa oranı ya da daireye mukabil müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üstünde bağımsız bölümler yapmış olup bir bina meydana getirmesini isteyerek icra ettikleri sözleşmeye denir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul/taşınmaz satış vaadi sözleşmesi karma bir sözleşmedir.

Bu tip sözleşmelerin Ataşehir gayrimenkul avukatı ile yapılmasında yarar var. Yardım alınmaksızın uygulamaya konulan sözleşmelerde inşaat sürecinde birtakım mağduriyetler yaşanmaktadır ve bu durum farklı davalara neden olmaktadır. Bundan ötürü inşaat sözleşmeleri arsa payı karşılığında yapıldığında uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve detaylı düzenlemeler yapılmalıdır. Sözleşmenin feshi, tazminat davası, adaptasyon davaları benzer biçimde sözleşmeden meydana gelen bütün sıkıntıları işinde uzman avukatla halletmek gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları

Birden fazla ortağı bulunan taşınır mallardaki ve aynı şekilde taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar taşınmazın bulunmuş olduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Genellikle uzun bir süreç gerektiren davalardır. Satış kanalıyla ve bölünmesi gerçekleştirilerek ortaklığın giderilmesi davası sonuçlanmaktadır. Gayrimenkul hukuku hakkındaki davalar daha birçok hukuk dalının kapsamına girmektedir. Ataşehir gayrimenkul avukatı size sayılanlar ve dışındaki daha birçok alanda hizmet vermektedir.

ihtiyac-sebebiyle-tahliye-otluoglu-av-tr

Pendik Gayrimenkul Avukatı

Pendik Gayrimenkul Avukatı 

Pendik gayrimenkul avukatı, taşınmazlarla alakalı doğmuş anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki yardım vermekte olan avukattır. Ülkemizde taşınmazlarla alakalı takip edilecek hukuksal süreçler Gayrimenkul hukuku çatısı altında toplanır. Genel anlamıyla taşınmazlar ve bunlara ilişik uyuşmazlıklarla alakalı uygulamaları düzenler. Pendik gayrimenkul avukatı, tapu iptali ve tescil davalarının açılması ve takip edilmesi, yerli ve yabancılar için gayrimenkul bağışlama, satış ve kiralama işlemleri ile taşınmazlar üstündeki ve kişisel hak tesisi işlemlerini takip etmektedir.

Pendik gayrimenkul avukatı ekibimiz gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları mevzusunda edindikleri tecrübe ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en müessir kararı sağlamak için hukuki yardım vermektedirler. Gayrimenkul sektörü devletimizde son yıllarda en süratli gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku mevzusunda her türlü mevzuda danışmanlık yapmaktadır.

Otluoğlu Hukuk Bürosu müvekkillerinin kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları açılması ve sürecin takibi, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takipçisi, intifa hakkı, geçit hakkı, ayni haklara ilişik ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma ve bayındır durumu belirlenmesi hizmetleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişik sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, idare planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır

Gayrimenkul Hukuku Nedir 

Gayrimenkul arsa, tarla, arazi, mesken niteliklerine sahip olup üstünde yapılaşma başta olmak suretiyle birçok tertip yapılabilen malvarlığı değerleridir. Gayrimenkul hukukunun temel ilkelerini Türk Medeni Kanunu düzenlemektedir. Buna ayrıca Toprak Koruma Kanunu, İmar Kanunu benzer biçimde birçok hususi yasa da gayrimenkul hukuku alanındaki hususi düzenlemeleri ile hükme bağlanmıştır.

Alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi durumlara ilişik süreçte görüşmelerin gerçekleştirilmesi, yabancıların mülk edinmesi ve buna bağlı vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesine ilişik iş ve işlemler, ortaklığın giderilmesi davaları, istimlak davalarının takibinde alanında uzman Pendik gayrimenkul avukatı ile çalışmak ve hukuki danışmanlık almak hak kaybı yaşamamanız için önemlidir.

Gayrimenkul Avukatı Arıyorum 

Pendik gayrimenkul avukatı arayanlar temsil, dava periyodunun takibi ve sonuçlanan davada alınan kararların uygulanması yönünde gereksinim duydukları hizmetleri karşılamaya yönelik hukuki yardım arar. Pendik gayrimenkul avukatı alanında deneyimli adlardan oluşan avukat kadrosu ile gayrimenkul hukuku alanına giren her mevzuda hukuki yardım alabileceğiniz bir hukuk bürosudur.

Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren mevzulara yönelik davaların açılması, sürecin takibi ve kararın uygulanmasının takibini meydana getiren Otluoğlu Hukuk Bürosu, gayrimenkul temalı sözleşmelerin hazırlanması noktasında da danışmanlık hizmeti verir. Kira sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması mevzusunda büromuzla çalışabilirsiniz. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve alınan kararların iptali noktalarında hukuk büromuz sizlere yardımcı verir. Taşınmazlarla alakalı oluşan uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözülmesi için Otluoğlu Hukuk Bürosu ile emek harcayarak deneyimli bir gayrimenkul avukatı desteğini kazanabilirsiniz.

Gayrimenkul avukatının görevleri bu hukuk dalı ile alakalı itilaf konularının çözümü, gayrimenkul hukuku kapsamına giren davaların takipçisi olma, davada tarafların temsili ve taşınmazlarla alakalı düzenlenen sözleşmelerin oluşturulması olarak özetlenebilir. İyi bir avukat ile kimi anlaşmazlıklar dava yoluna gitmeksizin dahi çözümlenebilmektedir. Gayrimenkul avukatının bakmış olduğu davalar taşınmazlarla alakalı yaşanmış olan uyuşmazlıkların çözümüne ilişik başlatılan hukuki süreçleri tanımlar. Gayrimenkul avukatı bahsi geçen davalarda tarafları temsil eder ve dava periyodunu takip eder. Dava kararına ilişik kararların takip edilmesi görevini de üstlenir. Yazımızda bahsetmiş olduğumuz tüm bu durumlar için Pendik gayrimenkul avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Oretra