İcra Avukatı

Üsküdar İcra Avukatı

Üsküdar İcra Avukatı, İcra ve İflas Hukuku kapsamında borçlu ve alacaklıya hukuki hizmet sağlayan kişidir. Gelişmiş ülkelerde ekonomi ve ticaretin de gelişmesiyle İcra ve İflas Hukuku alanında uzman avukatlara ihtiyaç artmıştır. İnsanlar alım satım faaliyetleri neticesinde birbirleriyle hukuki ilişkiler kurabilmektedir. Alım satım gibi ve buna benzer hukuki ilişkilerin kurulmasıyla bireyler borçlanabilmekte, alacaklı taraf ise borçlu ile arasındaki hukuki ilişkinin bir yansıması olarak alacaklarını talep edebilmektedir. Bu yüzden alacağın borçludan tahsil edilemediği hallerde alacaklı taraf borçlu tarafa karşı icra takibi başlatabilecektir. İcra takibi süreçlerinde vekaletname aracılığıyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek olan icra avukatı yalnızca icra takibini yürütmenin dışında kötü niyetle açılan icra davalarına itiraz edebilecek ve kötü niyet tazminatı talep edebilecektir. İcra ve İflas Hukuku konusundaki uyuşmazlıklar için alanında yetkin ve deneyimli bir avukattan danışmanlık almak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı büyük önem arz etmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu Üsküdar İcra Avukatı olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz ve icra takibi gibi İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendiren birçok konuda siz danışanlarımıza hizmet sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku aynı hukuk disiplini içinde yer alsa da icra hukukunda borcunu ödemeyen borçlu alacaklının talebi üzerine İcra Müdürlüğü eliyle taşınır ve taşınmazları vasıtasıyla borcunu karşılamaktadır. İflas hukukunda ise borçlu borçlarını ödeyememekte veya ilgili kurum ve kuruluşlarının borçlarının bir kısmından veya tamamında kurtulma talebinde bulunmaktadır. İflas hukukunda icra hukukundan farklı olarak borçlunun tüm malvarlığı üzerinden alacakların tahsili işlemleri başlatılmaktadır. İcra ve İflas Hukuku’na dair uyuşmazlıkların öncelikle iki tarafında uzlaşmasını sağlayacak şekilde giderilmesi gerekmektedir. Alacaklı ve borçlu uzlaşamadığı takdirde devlet eliyle icra takibi süreçleri yürütülmelidir.

Üsküdar İcra Avukatının Sorumlulukları

Yukarıda da belirtildiği üzere icra avukatları alacaklı ve borçlu arasında ortaya çıkan alacağın ödenmesi uyuşmazlığının çözülmesini sağlamak üzere hareket etmektedir.  Bu nedenle hukuki destekte bulunacak icra avukatlarının uzlaşmacı tavrı benimsemesi, ikna kabiliyetinin yüksek olması, her iki tarafa karşı olumlu tutumda ve avukatlık meslek etiğine uygun davranması gerekmektedir.  Bu niteliklere sahip bir avukatın diğer görev ve özellikleri arasında;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Borçlu kişiyle anlaşmaya varılması ve borcun tahsil edilmesi,
 • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Borçlunun malvarlığına haciz konması halinde, haciz işlemlerinin ve buna ilişkin satış işlemlerinin yürütülmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Rehin ve ipotek malların paraya çevrilmesi,

bulunmaktadır.

Yukarıda Üsküdar İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Üsküdar bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Tuzla İcra Avukatı

Tuzla İcra Avukatı, Tuzla bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Devlet toplumsal işleyişin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kurallar koymasının yanısıra, yargı görevini de üstlenerek toplumsal ve hukuki barışın korunmasını sağlamaktadır. Ticaretin ve ekonominin gelişmesiyle bireyler arasındaki hukuki ilişkiler daha da değişmiş ve derinleşmiştir. Bireyler kurdukları bu hukuki ilişkiler neticesinde belli başlı yükümlülüklerin ifa edilmesi bakımından alacaklı ve borçlu hale gelebilmektedir. Ancak hukuki ilişkiler her ne kadar güvenle inşa edilse de taraflardan biri veyahut hepsi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınabilmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına ilk etapta kurulacak sözlü iletişim sonucunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, alacaklı taraf hukuki yükümlülüğünü ifa etmesi gereken borçlu tarafa dava açma hakkına sahip olacaktır. Hukuki ilişkiden doğan hakları inkâr veya ihlal edilen kişiler, haklarının korunması veya ihlalin bertaraf edilmesi adına yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurmalarının ardından kararın sonucuna göre devlet eliyle kendi lehlerine olan hükümlerin yerine getirilmesini talep edebilecektir. Hakkın icrası burada devlet organlarından olan İcra Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilmektedir. Hukuki ilişkiden doğan hakların tesisinin sağlanması adına yargı ve icra süreçlerinde uzlaşmacı, problem çözme yeteneğine sahip icra avukatlarıyla çalışılmalıdır. İcra ve İflas Hukuku alanında tecrübeli avukatlar icra takibinden doğan hukuki süreçlerin yürütülmesinin yanısıra kötü niyetle açılan icra davalarına karşı itiraz davası açılması gibi hukuki süreçleri de yürütecektir.  Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Tuzla İcra avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Tuzla İcra Avukatı Sorumlulukları

Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz bilgilerden de anlaşılabileceği üzere Tuzla icra avukatı alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlığı çözümlemek amacıyla hareket etmektedir. İcra ve İflas Hukuku alanında alacaklı ve borçluya hukuki danışmanlık hizmeti sunacak avukatların özellikle bu alanda iyi bir uzlaşmacı olması gerekmektedir. İyi bir uzlaşmacı olunmasının yanısıra ikna kabiliyeti yüksek, olumlu tutuma sahip ve avukatlık meslek etiğine uygun davranılması son derece önemlidir. Otluoğlu Hukuk olarak siz danışanlarınıza İcra ve İflas Hukuku Alanında yukarıda belirttiğimiz hizmetlere ek olarak;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Borçlu ile anlaşma sağlamak adına sözlü iletişim kurulması ve alınacak borcun icra takibi süreçleri yürütülmeden tahsil edilmesi,
 • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Haciz konması durumlarında hacze ilişkin hukuki süreçlerin takibinin yapılması,
 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,

Alanlarında hizmet sunmaktayız.

Yukarıda Tuzla İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Tuzla bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Şişli İcra Avukatı

Şişli icra avukatı, aralarında kurulan hukuki ilişkinin şekli ve niteliği sebebiyle birbirine borç veren bireylerin verdikleri borçları geri alamaması ve sözlü bir biçimde anlaşma sağlayamaması halinde icra işlemlerine yönelik hukuki süreci yürüten avukatlardır. Gelişmiş ülkelerde devlet, ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bağımsız yargının temin edilmesi, toplumsal ve hukuki barışın sağlanması gibi faaliyetlerin yürütülmesini üstlenmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler kendisine karşı olan borçların ifası gerçekleştirilmediğinde, alacak haklarını kullanmalarının bir görünümü olarak, hukuka aykırılığın ve hakkın ihlalinin bertaraf edilmesi adına yetkili ve görevli mercilere başvurabilecektir. Bu başvuruların sonucunda alacak hakkı sahibi gerçek veya tüzel kişi lehine karar alındığı takdirde, bu kararın karşı tarafça yerine getirilmediği durumlarda hak sahibi gerçek veya tüzel kişi bu hakkın zorla icrasını talep edebilecektir. Hakkın tesisi için yürütülecek olan sürecin en doğru biçimde ve titizlikle ilerleyebilmesi için hukuk alanında uzman kişilerden hukuki danışmanlık alınması en doğru tercih olacaktır. Şişli icra avukatı, hakkın tesisi için yürütülecek olan sürecin en iyi şekilde yürütülmesi hakkında hizmet veren kişilerdendir.

İcra ve iflas hukuku kapsamında alacaklı ve borçlu, aralarında uyuşmazlığı hukuki yollarla çözmektedir. Bu sebeple İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku’nun kararın icrası yönünden en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Devlet burada alacaklı için cebri icra yolunu kullanarak icra süreçlerini yürütecektir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak, İcra ve İflas Hukuku alanında tecrübe sahibi avukatlarımız ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Şişli İcra Avukatı ihtiyacınız tarafımızca sağlanacak olan danışmanlık hizmeti ile rahatlıkla karşılanacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Hizmetlerimiz

İcra avukatı alacaklı ile borçlu arasında gerçekleşen hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hareket etmektedir. İcra avukatı bu sebeple, danışmanlık hizmetlerini yürütmesinin yanısıra olumlu tutumda ve meslek etiğine uygun davranan iyi bir uzlaşmacı olarak taraflar arasında uzlaşmayı sağlayacaktır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak bahsi geçen niteliklere sahip seçkin ve deneyimli avukat kadromuz ile siz müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku alanında gerekli hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler arasında;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibi,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibi,
 • Alacaklının borçlu ile yapacağı görüşmeler sonucu borcun tahsil edilmemesi durumunda ilgili İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlatılması,
 • Dava süreci sonuçlanana değin tüzel kişilerin haklarının savunulması,

Yukarıda Şişli İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Tuzla bölgesinde danışmanlık ve avukat hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. Randevu almak istediğiniz konuyu belirtmeniz durumunda ön bilgilendirme almanız ve randevu tarihini belirlemeniz mümkün olacaktır.

Sultanbeyli İcra Avukatı

Sultanbeyli İcra Avukatı, Sultanbeyli bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Gelişen ve değişen ekonomi ve sosyo-kültürel yaşamdan kaynaklı durumlar nedeniyle alacaklı ve borçlu arasında hukuki uyuşmazlıklar normal bir durum halinde gelmiştir. Alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan uyuşmazlıkların olması halinde hakkı inkâr edilen tarafça, haklarının korunması veya bu ihlalin bertaraf edilmesi için yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurulabilecektir. Yargı mercinin değerlendirmesi sonucu kendisi hakkında karar verilen tarafın bu karara uymaması halinde hakkın devlet eliyle icrası İcra Müdürlüklerince sağlanacaktır.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan borca dair uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bu hukuk dalı ayrıca Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usulü hukuk dalının da önemli bir uzantısıdır. Medeni Usul Hukuku’nun uygulandığı hukuki uyuşmazlıklarda borçlu, alacaklı ile arasındaki hukuki ilişkiden doğan borçlarını ifa edememektedir. Hukuki ilişkiden doğan hakkın sahibi olan alacaklı ise bu borcun yerine getirilmesi kapsamında yargıdan kendi lehine çıkacak kararı kullanarak İcra Müdürlükleri aracılığıyla hakkın tesisini sağlayabilecektir. İcra ve İflas Hukuku nezdinde doğan hukuki uyuşmazlıklarda Sultanbeyli İcra Avukatı tarafından öncelikle alacak ve borçlu arasında sözlü iletişim yolu denenmektedir. Sözlü iletişim yoluyla alacak ve borç hakkında anlaşma sağlanamaması halinde taraflarca vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatlar aracılığıyla icra takibine ilişkin süreçler yürütülecektir.

Sürecin doğru yürütülebilmesi adına avukatların süreci tüm detayları sıkıca takip etmesi gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak seçkin ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sultanbeyli İcra avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Sultanbeyli İcra Avukatının Görevleri

İcra avukatlarının İcra ve İflas Hukuku kaynaklı süreçleri yürütürken uzlaşmacı olması, sözlü iletişim süreci ve diğer problemlerin çözümünde ikna kabiliyetinin yüksek olması, olumlu tutum takınması ve avukatlık meslek etiğine uygun davranması gerekmektedir.  Sözlü iletişim ile anlaşılamaması halinde vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatın icra takibi süreçlerini başlatması gerekecektir. İcra takibinin başlatılması ve kesinleşmesini takiben borcun tahsili için diğer bir adım olan borçlunun malvarlığına haciz konması gündeme gelecektir. İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendirebilecek tüm bu hukuki süreçlerde sürelerin kaçırılmaması ve hukuki bir hata yapılmaması adına yetkili ve görevli avukatın süreci, tüm ayrıntılarını dikkate alarak sıkıca takip etmesi gerekmektedir.  Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak yukarıda bahsi geçen İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin hizmetleri deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza sunmaktayız. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında yukarıda belirttiğimiz hizmetlere ek olarak;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Borçlu ile sözlü iletişim yolu kullanılarak uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,

Alanlarında hizmet sunulmaktadır.

Yukarıda Sultanbeyli İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Sultanbeyli bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Pendik İcra Avukatı

Pendik İcra Avukatı, Pendik bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Sosyokültürel ve ekonomik değişimlerin getirdikleriyle birlikte bireylerin her zamankinden daha fazla hukuki danışmanlık almaya ihtiyacı bulunmaktadır. Avukatlar eliyle yürütülen hukuki süreçlerde hukuki uyuşmazlıkların takibinde danışanlara kaliteli hizmet sunmak büyük önem arz etmektedir.

İcra avukatı, borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki ilişkilerde borcun hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Vekaletname yoluyla yetkilendirilen ve görevlendirilen avukatlar İcra Müdürlükleri aracılığıyla ilamlı ya da ilamsız icra takipleri başlatarak hukuki süreçleri yürütmektedir. İcra takibinin başlatılmasını takiben icra takibinin kesinleşmesi ve malvarlığına haciz konması sonrası, hacze konu malın satılması ve borcun ödenmesiyle icra takibi süreci tamamlanacaktır. İcra ve İflas Hukuku kapsamında hukuki süreçlerin yürütülmesi adına yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatın ikna kabiliyetinin yüksek olması, oluşabilecek sorunlar karşısında soğukkanlılıkla süreci yönetmesi son derece önemlidir. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında hem alacaklı hem de borçlu tarafın İcra ve İflas Hukuku alanında uzman bir avukatla çalışması süreci daha rahat atlatmalarını sağlayacaktır. Bu kapsamda Pendik İcra Avukatı sizlere yardımcı olacaktır.

İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usul hukukunun önemli bir uzantısıdır. Yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilen kararların icra edilmesinde İcra Müdürlükleri oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Burada hakkın gereği İcra Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilmekte, devlet eliyle hakkı ihlal edilene karşı hakkın yeniden tesisi amaçlanmaktadır.

Pendik İcra Avukatının Görevleri

İcra ve İflas Hukuku yukarıda genel bir şekilde açıklandığı üzere her ne kadar kolaylıkla yürütülecek bir süreç gibi görünse de hukuki süreçlerin çok yakından alanında uzman kişilerce takip edilmesi gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yukarıda belirtilen hizmetlere ek olarak Pendik İcra Avukatı,

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, Borçlu
 • kişiyle sözlü iletişim yolları kullanılarak, icra takibi başlatılmadan hukuki uyuşmazlığın sona erdirilmesi,
 • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,

konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yukarıda Pendik İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Pendik bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Maltepe İcra Avukatı

Maltepe İcra Avukatı, Maltepe bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiden doğan borca dair uyuşmazlıkların çözümlenmesini amaçlamaktadır. Bu hukuk dalı ayrıca Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usulü hukuk dalının da önemli bir uzantısıdır. Medeni Usul Hukuku’nun uygulandığı hukuki uyuşmazlıklarda borçlu, alacaklı ile arasındaki hukuki ilişkiden doğan borçlarını ifa edememektedir. Hukuki ilişkiden doğan hakkın sahibi olan alacaklı ise bu borcun yerine getirilmesi kapsamında yargıdan kendi lehine çıkacak kararı kullanarak İcra Müdürlükleri aracılığıyla hakkın tesisini sağlayabilecektir. İcra Müdürlükleri devlet eliyle hakkın gereğinin yerine getirilmesini sağlayan kurumlardandır.  İflas Hukuku ise; tüm alacaklıların borçlunun tüm mal varlığı üzerinden alacaklarını tahsil ettiği alandır. Her ne kadar İcra ve İflas hukuku beraber tek bir hukuki zemin gibi görülse de yukarıdan anlaşılabileceği üzere birbirlerinden farklılık göstermektedir.

İcra avukatları, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiyi değerlendirerek icra takibi başlatılmasından önce sözlü anlaşmayı denemekte, sözlü anlaşmanın karşılık bulamaması durumunda ise hukuki süreçleri başlatmaktadır. Bunun en açık görünümü icra takibinin başlatılmasıdır. Hakkı inkâr veya ihlal edilen kişi ve kişiler, haklarının korunması veya ihlalin bertaraf edilmesi amacıyla İcra ve İflas Hukuku nezdinde yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurabilecektir. Avukatlar, alacaklı ya da borçlu tarafından vekaletname yoluyla görevlendirilmek suretiyle İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin tüm hukuki süreçleri takip edebilecektir. İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin süreçlerin en doğru şekilde ve titizlikle ilerleyebilmesi için alanında yetkin ve deneyimli kişilerden danışmanlık almak en doğru tercih olacaktır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Maltepe İcra avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca rahatlıkla karşılanabilecektir.

Maltepe İcra Avukatının Görevleri

İcra avukatlarının İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin süreçleri yürütebilmesi için uzlaşmacı ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, olumlu tutumda davranması ve avukatlık meslek etiğine uygun davranması gerekmektedir. İcra takibine ilişkin hukuki süreçler içerisinde birçok farklı küçük süreci de içermektedir. İcra takibinin başlatılmasını ve takibin kesinleşmesini takiben borcun tahsili için borçlunun malvarlığına haciz konması gerekmektedir. Haciz ve satış süreçleri de dahil olmak üzere icra takibine ilişkin tüm süreçler uzun sürebilmektedir. Sürecin doğru yürütülebilmesi adına alacaklı ya da borçlu tarafından vekaletname yoluyla yetkilendirilen ve görevlendirilen avukatların süreci tüm detayları sıkıca takip etmesi gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza İcra ve İflas Hukuku alanında yukarıda belirttiğimiz hizmetlere ek olarak;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,

Hizmetlerini de sunmaktayız.

Yukarıda Maltepe İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Maltepe bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Kartal İcra Avukatı

Kartal İcra Avukatı, Kartal bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

Kartal icra avukatı alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki ilişki sonucu sözlü anlaşmanın sonuçsuz kaldığı durumlarda İcra ve İflas Hukuku’ndan doğabilecek hukuki süreçlerde danışmanlık sağlamaktadır. İcra avukatları bu hukuki süreçlerin yürütülmesinde alacaklı ya da borçlu tarafından vekaletname aracılığıyla yetkilendirilmekte ve görevlendirilmektedir. Sözlü iletişimin yetersiz kaldığı ve hukuki ilişkiden doğan borç hakkında anlaşma sağlanamadığı takdirde icra takibi süreci yürütülmektedir. Avukatlar bu kapsamda hakları inkâr veya ihlal edilen alacaklı ve borçluya haklarının tanınması ve ihlalinin engellenmesi hakkında hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Alacaklı ya da borçlu taraf bu alanda çalışan avukatlara başvurarak yetkili ve görevli yargı mercileri aracılığıyla haklarının yeniden tesis edilmesini sağlayabilmektedir. İcra ve İflas Hukuku’ndan alanında doğacak hukuki uyuşmazlıklar adına sürecin en doğru şekilde ve titizlikle ilerleyebilmesi için uzman kişilerden hukuki danışmanlık alınması alacaklı ya da borçlu taraf bakımından en doğru tercih olacaktır. Kartal icra avukatı bu kapsamda İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet veren kişilerdendir.

İcra ve İflas Hukuku borcun tahsili kapsamında alacaklı ve borçlu taraflara hukuki süreçlerin yürütülmesinde yardım sağlamaktadır. Bu hukuk alanı ayrıca Medeni Usul Hukuku olarak bilinen yargılama usulünün de önemli bir uzantısıdır. Temelde birlikte değerlendirilseler de icra hukuku, alacaklının borcunu ödeyemeyen borçluya karşı devlet zoruyla borçlunun malvarlığı üzerinde işlem başlattığı ve borçlunun malvarlığının bir kısmının satılarak borcun ödendiği hukuki işlemler silsilesini kapsamaktadır. İflas Hukuku’nda ise borcunu ödeyemeyen gerçek ve tüzel kişinin kendisi borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma talebinde bulunmaktadır. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza yukarıda belirtilenler ve İcra ve İflas Hukuku’nun diğer konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Kartal İcra Avukatı ihtiyacınız bu anlamda tarafımızca karşılanmaktadır.

Kartal İcra Avukatının Görevleri

İcra ve iflas avukatı, İcra ve İflas Hukuku alanında yetki ve görevi çerçevesinde hukuki süreçlerin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak siz danışanlarımıza yetkin ve deneyimli avukat kadromuz ile hizmet sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler arasında;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetleri hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İtirazın kaldırılması davasın açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alacaklının borçlu ile yapacağı görüşmeler sonucu borcun borçludan tahsil edilmemesi durumunda ilgili İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlatılması,
 • Dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
 • Rehin ve ipotek malların paraya çevrilmesi

bulunmaktadır.

Yukarıda Kartal İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Kartal bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Kadıköy İcra Avukatı

Kadıköy İcra Avukatı, İcra ve İflas Hukuku kapsamında borçlu ve alacaklıya hukuki hizmet sağlayan kişidir.

Avukatlar, ekonomik ve kültürel değişim ve gelişimin bir yansıması olarak insanların hukuki anlamda yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurmaktadır. İcra ve İflas Hukuku’nda ticaret ve ekonominin gelişmesiyle avukat ihtiyacı oldukça artmıştır. Bu anlamda alacaklı ve borçluların İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hakkında avukatlarla çalışılması büyük kolaylık sağlamaktadır. Alacaklı kişiler tarafından hukuki ilişkiye konu borç borçludan tahsil edilemediği hallerde, icra avukatı alacaklı ve borçlu kişilerin yaşadıkları hukuki problemleri İcra ve İflas Müdürlükleri yoluyla çözecektir. Bu sürecin başlatılmasını takiben ilgili İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından borçlu kişinin malvarlığı kalemleri belirlenecek ve borçlu kişiden borcun tahsili için icra süreçleri yürütülecektir. Avukatlar icra ve iflasa ilişkin hukuki süreçleri yürütürken alacaklı ve borçlu nam ve hesabına hareket etmektedir. Bu nedenle icra ve iflasa ilişkin hukuki süreçlerde oluşabilecek komplikasyonlar karşısında dikkatle hareket edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple alanında bilgi sahibi, ortaya çıkabilecek sorunları soğukkanlılıkla çözme becerisine sahip avukatlardan danışmanlık almak büyük önem arz etmektedir. Otluoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile siz danışanlarımıza alacak tahsili, ihtiyati haciz ve alacak takibi gibi İcra ve İflas Hukuku’nu ilgilendiren konular hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Kadıköy İcra Avukatı ihtiyacınız İcra ve İflas Hukuku kapsamında tarafımızca kolaylıkla karşılanmaktadır.

Kadıköy İcra Avukatının Görevleri

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere İcra ve İflas Hukuku’ndan doğacak hukuki süreçlerin yürütülmesi kapsamında alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkinin niteliği, borcun miktarı ve nevi gibi konular yüksek önem arz etmektedir. Bu alanda titizlikle çalışmalı ve İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin tüm hukuki süreçlerin düzenli olarak takibi yapılmalıdır. Bu niteliklere sahip bir Kadıköy İcra Avukatının diğer görev ve özellikleri arasında;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Borçlu kişiyle anlaşmaya varılması ve borcun tahsil edilmesi,
 • Borçlu ile uzlaşılamadığı takdirde icra takibinin başlatılması ve icra takibine ilişkin tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava süreci sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişilerin haklarının savunulması,
 • Karşılıksız çek davasının açılması ve buna ilişkin dava süreçlerinin takibinin yapılması,

Yer almaktadır.

Yukarıda Kadıköy İcra Avukatı hakkında tarafınıza bilgi sağlanmıştır. İcra ve İflas Hukuku alanında Kadıköy bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Bakırköy İcra Avukatı

Bakırköy İcra Avukatı, Bakırköy bölgesinde alacaklı ve borçlu arasındaki İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklar için çalışmaktadır.

İnsanlar geçmişten bu yana para gibi birçok farklı aracı kullanarak ihtiyaçların giderilmesi adına birbirleriyle alışveriş yapmaktadır. Yapılan alışverişler aracılığıyla gerçekleşen satışlar sebebiyle insanlar bazı durumlarda satıcı kişi/kişilere karşı borçlanabilmektedir. Borç ilişkisinin pek istenmeyen bir sonucu olsa da bireyler alacaklarını borçlu kişilerden tahsil edememektir. Alacak ve borç konusunda uzlaşmamaya varılamaması halinde bu uyuşmazlığın giderilmesi hakkında alacaklı tarafından icra takibi başlatılabilmektedir. Başlatılacak bu icra takibi sürecinin İcra ve İflas Hukuku hakkında deneyimli avukatlar tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Alacaklı, icra takibini vekaletname ile yetkilendirdiği icra avukatı tarafından İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığıyla borçluya iletebilecektir. İcra ve İflas Müdürlükleri tarafından icra takibinin iletilmesini takiben borçlunun malvarlığı tespit edilecek ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca borcun tahsili için hukuki süreçler yürütülecektir. İcra ve İflas Hukuku uyuşmazlıklarında kolayca sonuç alınabilmesi adına vekaletname yoluyla yetkilendirilecek ve görevlendirilecek avukatın ikna kabiliyeti güçlü olmalıdır, problemlerin ortaya çıkması ihtimali karşısında sakin kalabilmelidir ve çıkabilecek sorunları sağlıklı bir şekilde yönetme yetkinliği olmalıdır.  Yukarıda belirtilen tüm hususlar dikkate alındığında alanında uzman Bakırköy İcra Avukatı tarafından danışmanlık alınması ve bu avukatlarla çalışılması hem alacaklı hem de borçlu tarafınca hukuki süreci daha kolay atlatmalarını sağlayacaklardır.

İcra Hukuku diğer bir deyişle takip hukuku, maddi hukuktan doğan taleplerin devlet kuvveti eliyle somut olarak çözülmesine hizmet etmektedir. Yargılama sürecinin mihenk taşı olan Medeni Usul Hukuku’nun en önemli parçası ve yargılama sonrası süreçleri kapsamaktadır. Takip hukukunu kapsayan icra yolu alacaklının salt kendisi tarafından yürütülemeyecek olup ancak ve ancak devlet eliyle yürütülebilecektir.

Bakırköy İcra Avukatının Görevleri

Yukarıda gösterildiği üzere Bakırköy İcra Avukatı alacaklı ile borçlu arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi amacıyla hareket etmektedir. Uyuşmazlığın çözümlenmesi açısından avukatlar bir uzlaşmacı yetkinliğine sahip olmalıdır, bunun en önemli görünümü ise ikna kabiliyetidir. Bu niteliklere sahip bir avukatın diğer görev ve özellikleri ise;

 • İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetleri gerçekleştirilmesi,
 • Borçlu kişiyle uyuşmazlığa çözmeye ve borcun tahsilini sağlamaya çalışma,
 • Alacaklının borçlu ile yapacağı görüşmeler sonucu borcun borçludan tahsil edilememesi durumunda İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibinin başlatılması,
 • Dava sonuçlanana değin gerçek ve tüzel kişinin haklarını savunmak,

Olarak gösterilmektedir.

Yukarıda Bakırköy İcra Avukatı hakkında tarafınıza İcra ve İflas Hukuku alanında Bakırköy bölgesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetine ihtiyacınız olması halinde deneyimli ve seçkin avukat kadromuz ile ihtiyaçlarınıza en doğru, şeffaf ve güvenilir hukuki hizmeti Otluoğlu Hukuk olarak sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Pendik İcra Avukatı

Pendik icra avukatı bir bireyin borç vermesi sonucu borcunu geri alamaması durumunda alacaklı olduğu miktarın talebini geri İcra ve İflas müdürlükleri yoluyla borçluya iletir ve iletilir iletilmez varlıklarını tespit eder, İcra ve İflasa kanunu çerçevesinde verilecek borcun tahsili için çalışır. Sosyo kültürel gelişimin zamanla artmasıyla birlikte değişen ekonominin getirdiği sıkıntılar sebebiyle hayat koşullarında yaşanan zorluklar sebebiyle bireyler üzerinde oluşan stresli, psikolojik durumların avukatlar açısından gözden kaçmaması gerekmektedir. Bunlara ek olarak İcra avukatının ikna kabiliyetinin güçlü, oluşabilecek problemler karşında sakin ve problem yönetme yetkisinin olması büyük önem arz eder. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında alanında uzman avukatlar ile çalışılması hem borçlu hem de borçlanan tarafların bu hukuki süreci daha rahat atlatmaları için Pendik İcra Avukatı sizlere yardımcı olacaktır.

İcra hukukundan kısaca bahsetmek gerekirse, İcra hukuku Medeni Usul Hukukun en önemli parçası ve devamıdır. Bahsi, geçen Medeni Usul Hukukunda maddi hukuka ilişkin kısım bulunmaktadır ve içine barındırdığı maddi hukuka ilişkin haklar borçlu tarafından uygulanmadığı taktirde alacaklı tarafından bizzat elde edilme olasılığı yoktur çünkü bir hukuk devletine borçların cebri şekilde icrası sadece devlet yoluyla olabilir. Bu çerçevede alacaklının  verdiği borç şekline göre farklılık göstermektedir.

Pendik İcra Avukatı Görevleri

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi genel başlık ile ne kadar süreç kolaymış gibi gözükse de bulunulan ülkenin hukuki süreçleri, borçlanan kişinin vermiş olduğu borcun maddiyatla ilgili olup olmaması ve bu farkın doğuracağı farklı hukuksal yollar gibi sebeplerden kaynaklı fazlasıyla titizlik gerektiren aynı zamanda uzmanlık gerektiren bir alandır. Aşağıda maddeler halinde kısa Pendik İcra Avukatı hizmetlerinden söz edeceğiz.

 • Bu hukuk alanında danışmanlık ve öğrenim hizmetleri verebilme
 • İlk olarak borçlanan kişi ile anlaşma sağlamaya çalışmak ve alınacak borcu tahsil etmeye çalışmak
 • Alacaklı kişinin, borçlanan kişi ile arasında yapacakları görüşmeler sonucu borcun tahsil edilmemesi durumunda icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibini başlatmak
 • Dava bitene kadar tüzel kişinin haklarını dava bitene kadar savunmak

Yukarıda Pendik İcra Avukatı hakkında birazcık da olsa bilgi sahibi olabilmeniz için kısaca özet geçtik. Pendik bölgesinde İcra Hukuku Avukatı hizmetine ihtiyacınız var ise biz Otluoğlu & Yılmaz Hukuk Bürosu çatısı altındaki deneyimli avukatlarımız ile ihtiyaçlarınıza en doğru, saydam ve güvenli hizmeti dün olduğu şeklinde bugün de sunmaya devam edeceğiz. Pendik İcra avukatı olarak Otluoğlu Hukuk Bürosu her daim hizmetinizdedir. Ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak istediğiniz hukuki konularınız için destek hattımız ve mail adreslerimiz internet sitemizde mevcuttur. Randevu almak istediğiniz konuyu belirtmeniz durumunda ön bilgilendirme almanız ve randevu tarihini belirlemeniz mümkün olacaktır.

Oretra