Koruma Kararı

Koruma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenmiştir.

Koruma Kararı Nedir?

Koruma kararının dayanağı olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesidir.

Kanun’da yer alan hükümlerde kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler hakkında koruma tedbirleri gösterilmektedir. Kanunda koruyucu ve önleyici tedbirlere ilişkin hükümler kapsamında mülki amirler ve hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları ile hakim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları açıklanmıştır.

Mülki amirler tarafından alınabilecek koruyucu tedbir kararları;

 • Şiddet mağdurunun kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara barınma yeri sağlanması,
 • Geçici maddi yardım yapılması,
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine resen veya geçici koruma altına alınması,
 • Kreş imkanı sağlanması

Olarak gösterilmiştir.

Hakim tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler kararları;

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Şartların varlığı ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi

Olarak gösterilmiştir.

Bu tedbirler arasında hakim tarafından verilebilecek önleyici tedbirler ise;

 • Şiddet mağduruna yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışların yasaklanması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula be iş yerine yaklaşmaması,
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
 • İzin verilen silahların kolluğa teslim edilmesi,
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse dahi bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

Olarak sayılmıştır. Uzaklaştırma kararı da bu tedbirlerden biridir. Uzaklaştırma kararıyla hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi uzaklaştırma talebinde bulunacak kişinin konutuna ya da ortak konutuna yaklaşamayacaktır. Bu karar konuttan uzak kalmanın yanısıra konut, okul, iş yeri, şiddet gören veya şiddet görme ihtimali bulunan kişiye ve yakınlarına yaklaşmama ile iletişim kurmama hallerini de kapsamaktadır.

Koruma Kararı Nasıl Alınır?

Koruma kararı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca başvuruda bulunulduğu takdirde alınabilecektir. Uzaklaştırma için başvuru Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, polis merkezleri, jandarma, Aile Mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılabilecektir. Burada talebe ilişkin dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan herkes bu kurum ve kuruluşlara dilekçe vererek uzaklaştırma kararı aldırabilecektir. Bu kişilere çocuklar, aile bireyleri, kadınlar ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları dahildir. Ancak dilekçede şiddet gördüğüne veya şiddet görme tehlikesi içerisinde olduğuna ve kendisine şiddet gösteren kişiye dair beyanlarını belirtmelidir. Dilekçe ekinde ispat vasıtası görecek herhangi bir bilgi veya belgenin paylaşılmasına gerek yoktur.

İlgili mercilere yapılacak başvurunun ardından kısa bir süre içinde koruma kararı verilecektir. Uzaklaştırma kararı yukarıda belirtilen önleyici tedbirler arasına girdiğinden bu kararı verecek kurum yalnızca Aile Mahkemesidir. Ancak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da buna bir istisna getirilmiştir. Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hallerde uzaklaştırma kararı ilgili kolluk amirlerince de alınabilecektir. Kolluk amiri bu evrakı kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde hakimin onayına sunacaktır. Hakim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanabilecek ya da reddedilebilecektir. Hakim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacaktır.

Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilecektir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise yalnızca korunan kişiye tebliğ edilecektir. Gecikmesinde sakınca bulunan haller olduğu takdirde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhal tebliğ edilecektir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde tedbir kararına aykırılık halinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapis uygulanacağının ihtarı yapılmaktadır.

Tedbir kararı olan uzaklaştırma kararına aykırı davranan kişi fiili suç oluştursa dahi ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacaktır. Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilecektir.  Aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar olacaktır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemeyecektir.

Koruma Kararı Nasıl Uzatılır?

Koruma kararı 6284 sayılı Ailenin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 8. maddesi uyarınca ilk defasında en çok altı ay için verilebilecektir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde resen, korunan kişinin ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilecektir.

Yukarıda da belirtildiği üzere şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde şiddet gören veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan herkes için koruma kararının devam etmesine aynen karar verilebilecektir.

Koruma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Koruma kararına karşı ilgililer tarafından tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde aile mahkemesine itiraz edilebilecektir.

Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya o yer de aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi halimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilecektir.

İtiraz mercii koruma kararına karşı itiraza ilişkin kararını bir hafta içinde verecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Koruma kararı ve buna ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi büyük öneme sahiptir. Otluoğlu Hukuk olarak sizlere Koruma Kararı Alınması konusunda uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.