Otluoğlu Hukuk Bürosu | İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Çalışmaları

Otluoğlu Hukuk Bürosu kentsel dönüşüm avukatı olarak uzman ve tecrübeli kadrosuyla hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı İletişim Bilgileri

Otluoğlu Hukuk Bürosu Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında uzman ve tecrübeli kadromuzla siz danışanlarımıza kentsel dönüşüm avukatı olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz Pendik/İstanbul merkezli olarak faaliyet yürütmekte olup kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesine dair tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti 2022-2023

Kentsel dönüşüm avukatı ücreti kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek yapının mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın ve hukuki sürecin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Kentsel dönüşümün hukuka uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi hukuki açıdan büyük öneme sahip konulardandır. Yapının kentsel dönüşümünde yapı üzerinde hakları bulunan kişilerin hukuki anlamda haklarının ihlal edilmemesi adına alanında uzman ve tecrübeli avukatlarla çalışılmalıdır. Otluoğlu Hukuk olarak sizlere Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuzla hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi ve kentsel dönüşüm avukatı ücreti için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm İşlemlerinin Hukuki Süreci İstanbul’da Ne Kadar Sürer?

Özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı şiddetle etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden sonra kentsel dönüşüm Türkiye’nin metropolü olan İstanbul’da kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinin önemini büyük ölçüde öne çıkardı.

Özellikle Marmara Bölgesi’nde 80’li yılların başından itibaren çarpık kentleşme büyük bir probleme dönüşmüştür. Çarpık kentleşme, kullanım süresini dolduran yapılar ve riskli yapılar Kentsel Dönüşüm Hukuku’nun ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi İstanbul ve Türkiye’de 16/05/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile daha da üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir.

Kentsel dönüşüm avukatı, kentsel dönüşüm kapsamında hukuka ve mevzuata uygun olarak tespit edilen riskli arsa ve arazilerde yaşama ve dayanıklı, yapı standartlarına uygun ve kişilerin barınma ihtiyacını gideren yapılar inşaat edilmesi sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kentsel dönüşümün yapılması için bir dizi sürecin tamamlanması gerekmektedir. Sürecin ilk adımı risk tespit raporu alınmasıdır. Risk tespit raporu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara başvurularak, inceleme sonucu alınabilecektir. Bu raporun alınması için gayrimenkul sahiplerinden birinin başvurması yeterli olacaktır. Yapı riskli olarak tespit edildikten sonra taşınmazın bulunduğu Tapu Müdürlüğü tarafından ilgili yapının maliklerine, riskli yapının tapuya şerh edildiği ve itiraz etme hakkına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan tebligat gönderilecektir. İtiraz edilmediği takdirde riskli yapılar için tebligatı takip eden 60 günden az olmamak üzere kendilerine tanınmış olan süre içinde binanın yıktırılması gerektiği de tebliğ edilmektedir. Bina bu süre içinde yıkılmadığı takdirde en geç 30 günlük bir ek süre tanınmaktadır. Bu süre sonunda yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılmaktadır.

Yukarıda açıklamış olduğumuz tüm süreçlere bakıldığında kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında uzman ve tecrübeli bir kentsel dönüşüm avukatı ile çalışılması gerektiği aşikardır. Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi, riskli yapı tespitine itiraz edildiği takdirde daha uzun süreceğinden hukuki süreçte hak ihlalinin önüne geçilmesi bakımından hukuki danışmanlık desteği alınmalıdır.

Kentsel dönüşüm işlemlerinin hukuki sürecinin İstanbul’da ne kadar süreceği yukarıda belirtmiş olduğumuz süreçte ortaya çıkacak iş ve işlemlerin etrafında şekillenecektir.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Hukuku İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

Kentsel dönüşüm avukatı tarafından yürütülecek Kentsel Dönüşüm Hukuku süreçlerinde ilk olarak riskli yapı tespit raporu alınacaktır. Kentsel dönüşüm sürecinin yürütülebilmesi için yapının riskli olması gerekmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da riskli yapının tanımı yapılmıştır. İlgili tanım uyarınca, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı riskli yapı sayılacaktır.

Riskli alan ise, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan olarak tanımlanmıştır.

Riskli yapı tespiti ve bu kapsamda rapor alınabilmesi için yapı sahiplerinden biri ya da bunların kanuni temsilcileri, masrafları kendisi ödeyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde belirttiği lisanslı kuruluşlara başvurmalıdır. Bu başvurunun ardından yapılacak inceleme sonucunda yapıya yetkililerce riskli raporu verilecektir. Riskli yapı tespit raporu verilmesini takiben bu rapor Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından raporda bir eksiklik olmaması halinde riskli yapı en geç on iş günü içerisinde, yapının bulunduğu Tapu Müdürlüğü’ne bildirilecektir. İlgili Tapu Müdürlüğü’ne bildirilen yapının taşınmaz sayfasının beyanlar hanesine riskli olduğunun şerhi düşülmektedir.

Tapu Müdürlüğü şerhi koymasını takiben yapı malikleri ile ayni ve şahsi hak sahiplerine bu raporun sonuçlarını ve rapora itiraz edilmesi usulünü bildirir bir tebligat gönderecektir. Tebligat içerisinde; başvuruda bulunulan yapının riskli yapı olarak değerlendirildiği ve buna ilişkin bilginin tapu siciline şerh edildiği, riskli yapı tespit raporuna karşı hak sahiplerinin 15 gün içerisinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde tebligat yapılmasını takiben 60 günden az olmamak üzere kendilerine verilecek sürede yapının yıktırılması gerektiği konuları hakkında bilgilendirmeler yer almaktadır.

Yapı üzerinde hak sahibi olan kişilerin tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz etmesi halinde bu itirazlar yetkili merciler tarafından incelenecektir. İtirazın yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapının neden riskli olamayacağına ilişkin dilekçe yazılmalı ve bu dilekçeye gerekli belgeler eklenmelidir. İtiraza hakkında yapılacak inceleme sonucunda itiraz kabul edilirse Tapu Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulacaktır. İtiraz kabul edilmediği takdirde riskli yapı tespitinde bulunulmuş olan yapı için yıkım kararı verilecektir.

Rapor kesinleştiği takdirde, yapının yıkımı veya güçlendirilmesi için bir dizi işlem yürütülecektir. Raporun kesinleşmesinden itibaren ayrıca riskli yapının yıkılması adına yapı sahiplerine 60 günden az olmamak üzere süre tanınacaktır. Bu sürede yapı sahipleri yıkım yerine yapının güçlendirilmesini tercih ediyorsa ve riskli yapı yukarıda tanımlamış olduğumuz riskli alan içinde değilse güçlendirme ruhsatı alınmalıdır.

İstanbul’da riskli yapı olup riskli alan üzerinde yer almayan ve 17 Ağustos 1999 depremi öncesi birçok yapı bulunmaktadır. Deprem öncesi bu yapıların güçlendirilmesi ve güçlendirilemeyecek durumdaysa yıkılıp kentsel dönüşüm sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Yıkım kararı yukarıda da belirtildiği üzere herhangi bir çoğunluğun karar vermesine gerek kalmaksızın yapıdaki maliklerden birinin başvurusuyla uygulanabilecektir. Yıkım kararı ve yıkım sonrasında ise belirlenen bir müteahhitle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmalıdır. Yapının bulunduğu arsanın kentsel dönüşümü için tüm kat maliklerinin tamamının oyu aranacaktır. Tamamı bu yönde oy vermediği takdirde yıkımdan önce lisanslı değerleme kuruluşlarına yapının değeri tespit ettirilecek ve yapı sahiplerinden birinin istemi ile malikler için toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda üçte iki çoğunluk sağlandığı takdirde yapının kentsel dönüşüme uygun olarak yeniden yapılması hakkında karar verilebilecektir. Kararın verilmesini takiben karar, karara katılmış katılmamış herkese bildirilmelidir. Karar bildirilirken maliklere on beş günlük bir süre tanınmaktadır. Verilecek bu süre sonucunda, on beş gün içinde kararın kabul edilmemesi halinde yapıda yer alan bağımsız bölümlere ilişkin arsa paylarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilecek rayiç değerinden az olmamak üzere diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılabileceği, satış gerçekleşmediği takdirde bu payların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından satın alınarak Hazine adına resen tescilinin yapılacağı bildirilecektir.

Tüm bu işlemler ve kentsel dönüşüm sürecinin yürütülmesi hakkında hukuki danışmanlık alınması arsa payının korunması ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıya en yararlı olacak şekilde kurulmasına katkı sağlayacaktır. Hukuki danışmanlık ücreti ve diğer sair ücretlerin ve masrafların belirlenmesi için somut durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kentsel dönüşüm avukatı ücreti için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı ücreti belirlenirken kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemler ile ortaya çıkması muhtemel veyahut var olan hukuki uyuşmazlığın da irdelenmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin aktif fay hatlarının üzerinde yer alan bir ülke olması itibariyle, kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi sırasında bir kentsel dönüşüm avukatından hukuki danışmanlık ve gerekmesi halinde dava danışmanlığı desteği alınması, maliklere veya hak sahiplerine hem hak ihlaline engel olunması hem de gereksiz harcamaların engellenmesi konusunda olumlu etki sağlayacaktır.

Kentsel dönüşüm avukatı ücreti belirlenirken kentsel dönüşüm süreci en başından itibaren değerlendirilecektir. Bir hukuki uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde siz danışanlarımıza dava takip danışmanlığı desteği de sunulmaktadır. Yapı üzerinde yer alan hakların korunması ile karşılaştırıldığında Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında uzman ve tecrübe sahibi bir avukattan destek alınması kişiyi gereksiz harcamalardan ve hak kaybından da koruyacaktır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Kentsel dönüşüm avukatı, avukatlık hizmetlerine dair ücretin ödenmesi hakkında Otluoğlu Hukuk olarak size bilgi sağlamaktayız. Avukatlık ücreti ve sair konular için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

İstanbul En İyi Kentsel Dönüşüm Avukatı Nasıl Bulunur?

Kentsel Dönüşüm Hukuku uzmanlık gerektiren konulardandır. İstanbul’da bu alanda uzmanlaşmış birçok avukat ve avukatlık bürosu bulunmaktadır. Bu bürolardan biri sayılan Otluoğlu Hukuk olarak siz danışanlarımıza kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi hakkında uzman, tecrübeli ve seçkin avukat kadromuzla hukuki danışmanlık ve dava takip desteği hizmetlerini kentsel dönüşüm avukatı olarak sunmaktayız.

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Uyuşmazlıklarına Hangi Mahkeme Bakar?

Yukarıda belirtildiği üzere riskli yapı tespit raporuna itiraz, raporu veren ilgili makama 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. İtirazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan teknik bir heyet inceleyecek olup itirazın kabul edilmesi halinde daha önce rapora konu olan yapı için kentsel dönüşüm gerçekleştirilmeyecektir. İtirazın reddedilmesi halindeyse karar kesinleşecek ve bina yıkılacak veya yıktırılacaktır.

İlgili kişiler riskli yapı tespit raporuna karşı İdare Mahkemesi’nde iptal davası açabilecektir. Bu iptal davası, riskli yapı tespit raporunun hak sahiplerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde açılabilecektir. İptal davasında yetkili mahkeme ise riskli yapı tespit raporu hazırlanan ilgili yapının bulunduğu yer İdare Mahkemesi olacaktır.

Riskli yapı tespitine ilişkin hukuki uyuşmazlıklar dışında Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar, tahliye ve izale-i şüyu konularında Sulh Hukuk Mahkemeleri; müdahalenin men-i, tapu iptal ve tescil ile ecri misil konularında ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Avukatı Nasıl Çalışır?

İstanbul kentsel dönüşüm avukatı tarafından hukuki danışmanlık hizmeti alındığı takdirde bu alanda uzman ve tecrübeli avukat kadromuz, siz danışanlarımızdan ilk olarak sürece ilişkin bilgi ve belgeler toplayacaktır.

Bilgi ve belgelerin toplanmasını takiben avukatlarımız tarafından kentsel dönüşüm süreci değerlendirilecek, sürecin yürütülmesi adına işlemler gerçekleştirilecek ve muhtemel hukuki uyuşmazlığın önlenmesi ile siz danışanlarımızın haklarının korunması için bazı tedbirler alınacaktır.

Kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi hem yapı malikleri ve diğer hak sahipleri hem de kentsel dönüşümü yüklenen firma tarafından oldukça karmaşık bir süreçtir. Yenilenecek ya da güçlendirme çalışması yapılacak yapı kanun ve ikincil mevzuatta belirtilmiş standartlara ve yasal zorunluluklara uygun bir biçimde inşa edilmelidir. Bu süreç avukatlarla yürütüldüğü takdirde hem zaman hem de masraflar yönünde ciddi bir tasarruf sağlanacak, geri dönülmez hataların ortaya çıkması önlenecektir.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Önemi

Yukarıda kentsel dönüşümün önemi ve bu süreçlerin yürütülmesinde kentsel dönüşüm avukatının önemi vurgulanmıştır.

Ülkemizin aktif fay hattı kuşağında yer alması ve ülkemizin geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğu Kahramanmaraş merkezli yıkıcı etkisi yüksek depremler sonrası, kentsel dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi son derece önemli bir konuma gelmiştir. Yaşanılan son depremde yeni binaların dahi yıkılması ve verdiğimiz çok sayıda can kaybı, riskli yapıların tespitinin ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinin önemini göstermektedir. Can ve mal kayıplarının doğal afet öncesi büyük ölçüde önlenebilmesi ve olası hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesi adına kentsel dönüşüm avukatından destek alınması son derece önemlidir.

Otluoğlu Hukuk olarak sizlere Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında uzman ve deneyimli avukat kadromuzla hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi ve kentsel dönüşüm avukatı ücreti için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Bu yazı aracılığıyla depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geri kalanlara baş sağlığı diliyoruz.