İsim Ekletme Davası ve Kimliğe İsim Ekletme

İsim ekletme davasının açılması isim değişikliği davalarıyla benzer özellikler barındıran ve hüviyet bilgisinde yeniliğe sebep olan davalardandır. İsminde değişiklik yapmak ya da isim ekletmek gibi talebi olan kişilerin, nüfus müdürlüklerinin bu talebi gerçekleştirebilmesi için dava açması gerekmektedir. Dava bu davaya mevzu isim ya da soy ismin tamamen değiştirilmesi şeklinde olabileceği gibi kimlikte yazılı olan isminin durması ve bu isme yeni bir isim ekletme hakkı da bu davayı açan kimselere tanınmıştır. İsim ekletme davasının nasıl açılacağı, aşamaları ile görevli ve yetkili olan mahkeme bu davayı açmak isteyen kişiler için büyük merak konusudur.

Bu sebeple nüfus hizmetlerinde geçici düzenlemeler getirilmiş 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile beraber dava açılmadan önceki 2 sene süresince isim ve soy isimlerinde yanlışlıklar bulunan ve isim ve soy isim değişikliği yapmak isteyenlere nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak isim değişiklik yapma hakkı tanınmıştır. Bu durum hem pratikte fayda sağlayarak bu tarz basit nitelikteki davalarla mahkemeleri meşgul etmenin önüne geçilmiş hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlamıştır.

Fakat isim ekletme ya da isimde değişiklik yapma hakkının bu kapsamda değerlendirilmesi için süresi geçirilmeksizin müracaat yapılması, isim değişikliğinin imla ya da yazım hatasından kaynaklanması ve değiştirilecek ismin ya da soy ismin çok kötü ya da çok komik bulunması gerekmektedir. İsim ekletme talepleri nüfus müdürlüğünce kabul edilmeyenler ve süresini geçirmeden dilekçe ile müracaat yapmayanlar isim değişikliği davası açabilir. Kısaca toparlamak gerekirse kişilerin nüfus müdürlükleri aracılığı ile bu işlemi yapabilmeleri hem süreye bağlı bir durumdur hem de basit şekilde yapılmış yanlışlıklardan kaynaklanmış olmalıdır.

İsim Ekletme Davasında İspat ve Haklı Nedeni Varlığı

İsim ekletme davasını açmak isteyen davacı kişi ya da haklı sebebin varlığına dayanarak talepte bulunan fert yerleşim yerinin bulunmuş olduğu asliye hukuk mahkemelerine başvurmalıdır. Bu davalar kanun uyarınca görevli mahkemesi asliye hukuk mahkemesi olan davalardır. Yetki bakımından ise kişinin yerleşim yeri baz alınmıştır. İsim değişikliği ve isim ekletme dava dilekçesinde değişikliğe sebebiyet verecek haklı sebebe yer verilmeli ve dava esnasında bu gerekçeler hukuki temellendirilmesi yapılmak suretiyle açıklanmalıdır.

Örneğin adı Ayza olan birisinin dost etrafında ve ailesinde Zeynep olarak tanınması ve çağırılması mümkündür. Bu durumun tanıklarıyla beraber kanıtlama edilerek mahkemeye sunulması halinde isim ekletme davasından müspet karar çıkması olacaktır. Aynı biçimde aile arasında aynı isimde birden fazla ferdin bulunması da isim ekletme davalarında ileri sürülebilecek delillerdendir. İsim değişiklik yapma davalarında kişiden kişiye nazaran değişen sebeplerin varlığı, ismin veya soy ismin toplumda hoş karşılanmayan özelliklerde bulunması da haklı nedenin varlığına işaret etmektedir.

Birden Fazla İsim Ekletme-Değiştirme Davası Açılabilir Mi?

Nüfus hizmetlerinde olup biten değişimler ve taleplerin artmasıyla beraber kanunlarda da değişikliğe gidilmiş, kimliğe isim ekletme davalarının birden fazla açılması durumuna da olanak tanınmıştır.

Nüfus müdürlüklerine 2012 yılına dek isim ekletme ve isim değişikliği davaları ile ismin bir defa değiştirilmesine izin veriliyorken Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bu madde ile artık günümüzde birden fazla isim değişiklik yapma davasının açılması olası hale gelmiştir. Fakat davadan istenilen sonucun elde edilebilmesi için isim değişikliği ve isim ekletme talebinin haklı sebebe dayanması ve bu sebebin mahkeme huzurunda ispatı gerekmektedir. Yine bu durum da keyfiyete bağlı olarak kullanılması mümkün olmayan davalar arasındadır.

İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır?

Kişinin olan isminden şikayetçi olması ya da yeni bir hüviyet için geçerli sebepleri bulunması sonucunda isim değişikliği yapmak için oluşturulan davaya isim değişikliği veya isim ekletme denmektedir. Bazı kişilerde yaşanmış olan en mühim detaylardan biri kişiye ailesi tarafınca konulan bir isim bulunmasına karşın şahsın etrafındaki insanlar tarafından başka bir isim ile tanıtılmakta ve tanımakta olmasıdır. Yine bu durumlar arasında şahıs isim değişikliği yapma davası açabilir. Yargıtay kararlarında çoğu zaman isim değişiklik yapma davalarını isim ekletme olarak tanımlamakta olup ve olumlu doğrultuda karar vermektedir.

Ayrıca bilinmesi icap eder ki şahıs değiştirmek istediği ve sahip olduğu ilk ismini, kimlikte bulunan adı kullanmak istemiyor ise; Yargıtay bu durumu kabul eder ve yeni kullanmak istediği isim doğrultusunda hüviyet çıkarma iznini verilmektedir. Bu vaka için mühim olan husus ferdin isim ekletme ismi altında dava için hukuk mahkemesine başvurmasıdır. Bireyin tüm yaşamı boyunca kullanacağı isim, şahısla bütünleşen ve en çok önem arz eden kimliğindeki adının değiştirilmesinin reddi haller çok çok istisnai durumlardır. Mahkemeler kişilere bu yönde geniş bir hak tanımaktadır.

İsim Ekletme Davası Nasıl Görülür?

Başvuru sonrası oluşturulan dosya ile kişiye verilen gün ile şahıs hakim karşısına çıkar. Fakat hakim ferdin gerekçelerini dinledikten sonrasında ferdin kullanmakta olduğu ismin kişiler tarafınca bilindiğini onaylanması için tanık ister. Eğer ki şahitlerde durumun doğruluğunu kanıtlar özellikte anlatım verir ise şahıs yeni isim için davayı almış olacaktır. Alınan dava sonrası nüfus müdürlüğünde yeni hüviyet çıkarma işlemlerini yapabilir ve yeniden aynı doğrultuda mahkemeye sunmuş olduğu yeni adı kimliğine geçirebilir. Ayrıca bu dava için öncelikli olarak mühim bir detayı bulunmaktadır ki ferdin isim ekletme ya da isim değişikliği yapmak için geçerli ve haklı bir nedeninin olması gerekmektedir.

İsim Ekletme Davası Nasıl Açılır?

Yine mühim detaylardan birisi de isim değişikliği için dava açan ferdin mahkemeye sunduğu tanıkların ifadeleri ferdin isim değişikliği yapması için geçerli sebepleri gerçek anlamda mahkeme nezdinde ispat edebiliyor, sunabiliyor olmasıdır.

Halk içinde kolay bir dava şeklinde dursa da aslına bakarsak birçok fena niyetli durumlar için mahkeme bu mevzuda detaylara ehemmiyet vererek karar vermektedir. Bu sebeple isim değişikliği yapmak isteyen ya da isim ekletme isteyen yeni isim beyanı için mahkeme minimum dava açan kişiden 2 adet şahit ister.

Bu tanıkların Türk vatandaşı olması ve yeniden ehemmiyet teşkil etmektedir. Şahıs mahkeme onayı sonrası derhal nüfus müdürlüğüne ya da kaymakamlığa başvurarak yeni isim ismi altında kimlikte isim değişikliği yapabilir hale gelmektedir.

İsim Ekletme Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI       : Mehmet ALİ (TC: 11111111111)

ADRES          : ………..

VEKİLİ         : Av. Erkam YILMAZ

DAVALI        : ………… Nüfus Müdürlüğü

KONU            : İsim değişiklik/isim ekletme talebimizi içerir dava dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilimizin A00000 seri numaralı kimlik kartı uyarınca, baba adı Melih, ana adı Kevser olan 13.07.1980 doğum tarihli Mehmet ALİ’dir.

2- Müvekkilimiz, kimliğinde ve nüfus kayıtlarında ”MEHMET” olarak kayıtlı olan ismini haklı sebepler neticesinde ”MURAT” olarak değiştirmek istemektedir.

3- (Haklı sebepler ve Yargıtay Kararları eklenmeli)

4- Yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah ettiğimiz nedenler başta olmak üzere müvekkilimizin kimliğinde yazılı, nüfus kayıtlarında kayıtlı ismi olan “MEHMET” ismi ile tanınmamakta ve çağırılmamakta aksine ”MURAT” ismiyle tanınıp çağrılmaktadır. Bu sebepten ötürü ”MEHMET” olan isminin “MURAT” olarak değiştirilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar

DELİLLER                           : Nüfus kayıt örneği, tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ/ TALEP                  :Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemenin re’sen takdir edileceği nedenlere dayanarak; müvekkilin nüfusta ve kimlikte yazılı ismi olan “MEHMET” isminin değiştirilerek ”MURAT” olması için karar verilmesini Sayın Mahkemenizden vekaleten ve saygılarımla arz ve talep ederim. 22.06.2022


Davacı Vekili
Av. Erkam YILMAZ