Deport Nedir?

Deport diğer bir adıyla sınır dışı etme 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Dördüncü Bölümü’nde düzenlenmiştir.

Deport Edilme (Sınır Dışı Edilme) Sebepleri

Deport diğer bir adıyla sınır dışı edilme 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Sınır Dışı Etme başlıklı 52. maddesinde açıklanmıştır. İlgili hüküm uyarınca yabancılar sınır dışı etme kararıyla menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilecektir.

Hakkında sınır dışı kararı alınacak kişiler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Sınır Dışı Etme Kararı Alınacaklar başlıklı 54. maddesinde sayma yoluyla belirtilmiştir. İlgili hüküm uyarınca şu kişi veya kişiler hakkında sınır dışı kararı verilebilecektir:

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Sınır Dışı Edilme başlıklı 59. maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya koşullu salıverilmesine karar verildikten ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmesi gereken yabancılar
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olan yabancılar.
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi veren ve sahte belge kullanan yabancılar.
 • Türkiye sınırları içerisinde bulunduğu süre zarfından geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan yabancılar.
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar.
 • Vize veya vize muafiyet süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar.
 • İkamet izinleri iptal edilen yabancılar.
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal eden yabancılar.
 • Çalışma izni olmamasına rağmen bu izin olmadan çalışan yabancılar.
 • Türkiye sınırlarından yasal giriş veya Türkiye sınırlarından yasal çıkışta uyulacak kuralları ihlal eden ya da bu kuralları ihlale teşebbüs eden yabancılar.
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilen yabancılar.
 • Türkiye’ye gelip de uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statülere sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nezdinde Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar.
 • İkamet izni başvuruları reddedilmesine istinaden on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar.

Yukarıda sayılan hakkında sınır dışı kararı verilebilecek bu kişiler sınırlı sayıda değildir. Yabancılar başka sebepler gösterilerek de deport (sınır dışı) edilebilecektir.

Ancak terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında deport sınır dışı etme kararı alınabilecektir.

Sınır dışı kararı en fazla 5 yıl süreyle verilmektedir. Ancak yabancının ülkeye girişi kamu güvenliğini ve sağlığını tehdit edecekse bu süre 5 yıl daha uzatılabilecektir.

Deport Kararını Kim Verir?

Deport kararını verecek olan yetkili kurum ve kuruluşlar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Sınır Dışı Etme Kararı başlıklı 53. maddesinde açıklanmıştır. İlgili hüküm uyarınca sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınacaktır.

Deport edilmeye ilişkin karar gerekçeleriyle birlikte sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilecektir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı bir avukat tarafından temsil edilemiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itirazın nasıl ve nereye yapılacağını ve itirazın süresi hakkında bilgilendirilecektir.

Deport Kaldırma İşlemleri

Yabancının deport kararı aldığı ve sınır dışı edildiği durumlarda kişi Türkiye’ye giriş yasağı süresi dolmadığı müddetçe giriş yapamayacaktır. Ancak bu durumun iki istisnası bulunmaktadır.

Bu istisnalardan ilki yabancının meşruhatlı vize almasıdır. Bu vize sayesinde yabancı hakkında verilmiş olan sınır dışı kararı ve buna ilişkin olarak verilen ülkeye giriş yasağı süresi dolmadan Türkiye’ye giriş yapabilecektir. İkinci istisna ise yabancı hakkında verilen deport (sınır dışı) kararına ilişkin idare mahkemesinde dava açılmasıdır. Yabancı idare mahkemesinden sınır dışı kararına ilişkin olarak almış olduğu başvurunun kabulüne ilişkin kararla ülkeye giriş yapabilecektir.

Meşruhatlı Vize Alarak Deport Kaldırma

Hakkında deport (sınır dışı) kararı verilen kişi meşruhatlı vize alarak Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Yabancı; evlilik, eğitim, araştırma, çalışma, tedavi vb. sebeplerle alacağı vizeyle ülkeye giriş yasağı dolmamış olmasına rağmen Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Ancak ülkeye gelme sebebinin vize başvurusu sırasında açıkça belgelenmesi gerekmektedir.

Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi kişiler ve devlet aleyhine faaliyet gösterenlerin sınır dışı edildiği durumlarda meşruhatlı vize alarak ülkeye girmelerine imkan yoktur. Bu yabancılar yalnızca yukarıda belirtilen ikinci istisna olan sınır dışı kararına karşı idare mahkemesi yoluna giderek ve sınır dışı kararının iptaline ilişkin idare mahkemesince alınan karar sonrası ülkeye girebilecektir.

Deport Kararına Karşı Yargı Yolu

Deport kararına karşı yargı yolunun nasıl olacağı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Sınır Dışı Etme Kararı başlıklı 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasında açıklanmıştır.

İlgili hüküm uyarınca yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı sınır dışı etme kararına karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilecektir. İdare mahkemesine başvuran yabancı sınır dışı etme kararını veren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valiliğe mahkemeye başvurduğunu da bildirecektir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılacaktır. Mahkemenin sınır dışı kararı hakkında vereceği kararlar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya dek yabancı sınır dışı edilemeyecektir.

Sınır Dışı Edilme İşlemleri ve Süreci

Yukarıda sınır dışı edilme sebepleri başlığı altında belirtildiği üzere hakkında sınır dışı etme kararı verilecek kişiler kolluk tarafından yakalanmaları halinde haklarında karar verilmesi için derhal valiliğe bildirilecektir. Bu kişilerden deport (sınır dışı) kararı alınması gerektiği belirlenenler hakkında sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınacaktır. Sınır dışı kararı alınmasına ilişkin değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemeyecektir.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılar arasından;

 • Kaçma ve kaybolma riski bulunan,
 • Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden,
 • Sahte ya da asılsız belge kullanan,
 • Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan,

Kişiler için valilik tarafından gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecektir. Hakkında idari gözetim kararı çıkarılmış yabancılar yakalamayı yapan kolluk birimi tarafından 48 saat içerisinde geri gönderme merkezlerine götürülecektir. Bu kişiler idari gözetim kararı almasa da alternatif yükümlülüklerin biri ya da birkaçına tabi kılınması zorunlu olacaktır. Alternatif yükümlülüklere aşağıda değinilecektir.

Ancak geri gönderme merkezine götürülecek yabancının idari gözetim süresi altı ayı geçemeyecektir. Sınır dışı edilmede süre, sınır dışı etme işlemleri hakkında yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması halinde en fazla altı ay daha uzatılabilecektir.

Sınır dışı edilecek yabancı için uygulanacak idari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir. Gerek görüldüğü takdirde otuz günlük süre beklenmeyerek, idari gözetimin devamının gerekmediği yabancılar için idari gözetim derhal sonlandırılacaktır. Bu yabancılara idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilecektir.

Yabancı için verilen idari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve düzenli olarak her ay yapılan değerlendirmelerin sonuçları gerekçeleri belirtilerek yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilecektir. Avukatla temsil edilmediği takdirde yabancı, kendisi veya yasal temsilcisi idari gözetime ilişkin kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilecektir.

Verilen idari gözetim kararına karşı yabancı kişi, yasal temsilcisi ya da avukatı sulh ceza hakimliklerine kararın kaldırılması için başvurabilecektir. Burada sulh ceza hakimliğine yapılan başvuru idari gözetim kararını durdurmayacaktır. Dilekçe idareye verildiği takdirde derhal sulh ceza hakimliğine ulaştırılacaktır. Sulh ceza hakimi idari gözetim kararına ilişkin incelemesini beş gün içinde sonuçlandırarak bildirecektir. Burada yapılan inceleme sonucu verilen karar kesindir. Ancak hakkında idari gözetim uygulanan yabancının kendisi veya yasal temsilcisi ya da avukatı idari gözetime ilişkin şartların ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hakimine başvuruda bulunabilecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Geri Gönderme Merkezleri başlıklı 58. Maddesinde geri gönderme merkezleri açıklanmıştır. İlgili hüküm uyarınca hakkında idari gözetim kararı verilen yabancılar geri gönderme merkezlerinde tutulacaktır. Geri gönderme merkezleri İçişleri Bakanlığı tarafından işletilmektedir. Geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancılara şu konularda hizmet sağlanmaktadır:

 • Bedeli karşılanamayacak acil ve temel sağlık hizmetleri.
 • Yakınlarına, notere, yasal temsilciye, avukata erişme ve bunlarla görüşmeler yapma ile telefon hizmeti sağlanması.
 • Ziyaretçiler, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisi ile görüşmeler yapma.
 • Çocukların yüksek yararı gözetilerek ailelerin ayrı yerlerde barındırılması.
 • Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılması.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izniyle geri gönderme merkezleri ziyaret edilebilecektir.

Deport (sınır dışı) kararı sonrası geri gönderme merkezindeki yabancılar kolluk birimlerince sınır kapılarına gönderilecektir. Eğer yabancının geri gönderme merkezine gönderilmesi gerekmiyorsa sınır dışı edilecek yabancılar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülecektir.

Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanacaktır. Yabancının yanında bulunan mevcut parası sınır dışı seyahat masraflarının tamamını karşılamaya yettiği takdirde sınır dışı seyahat masrafları yabancının mevcut parasından karşılanacak ve artan tutar kendisine bırakılacaktır. Yabancının hiç parası olmadığı takdirde masrafların tamamını Göç İdaresi Genel Müdürlüğü karşılamaktadır.

Yabancının mevcut parası seyahat masraflarının tamamını karşılamaya yetmiyorsa seyahat masrafları Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce karşılanacak ve yabancının mevcut parasının her mali yıl başında belirlenen sınır dışı edilecek yabancıların temel gereksinimlerini karşılamaya yetecek tutar kendisine bırakılarak artan kısmı seyahat masrafları karşılığında Hazineye gelir kaydedilmek üzere yabancıdan alınacaktır. Yabancının mevcuttaki parası temel gereksinimlerini karşılamaya da yetmeyecek durumdaysa masrafının tamamı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce karşılanacak ve mevcut parası yabancıya bırakılacaktır.

Yukarıda belirtilen seyahat masrafları geri ödenmediği sürece yabancıların tekrar Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyebilecektir. Yine yabancıların pasaportları ve diğer belgeleri sınır dışı edilinceye dek tutulabilecek ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilecektir.

Sınır dışı kararı sonrası ülkesine geri gönderilmesi yerine yabancının menşe ülkesine gönüllü olarak geri dönmek istemesi halinde düzensiz göçmenlerden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce uygun görülen kişilere ayni veya nakdi destek sağlanabilecektir. Düzensiz göçmenlerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin çalışmalar uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürütülebilecektir.

İdari gözetim kararı yerine verilebilecek alternatif yükümlülükler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler başlıklı 57/A maddesinde gösterilmiştir. Bunlar sırasıyla;

 • Belirli bir adreste ikamet etme,
 • Bildirimde bulunma,
 • Aile temelli geri dönüş,
 • Geri dönüş danışmanlığı verilmesi,
 • Kamu yararına hizmetlerde gönüllülük esasıyla görev alınması,
 • Teminat yükümlülüğünün getirilmesi,
 • Elektronik izleme yapılmasıdır.

Yabancıya yukarıda sayılan idari gözetime alternatif yükümlülüklerin biri ya da birkaçı getirildiği takdirde alternatif yükümlülüğe dair süre dört ayı geçemeyecektir. Yabancının idari gözetime alternatif bir yükümlülüğe tabi tutulduğuna ilişkin belge, yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına gerekçeleriyle birlikte tebliğ edilecektir. Hakkında idari gözetim kararı yerine alternatif yükümlülükler getirilen yabancı bir avukat tarafından temsil edilmediği takdirde kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilecektir.

Kişi yukarıda sayılan alternatif yükümlülüklerden elektronik izleme yükümlülüğüne tabi tutulduğu taktide yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı bu karara karşı sulh ceza hakimine başvurabilecektir. Ancak başvuru yabancının tabi tutulduğu elektronik izlemeyi durdurmayacaktır. Sulh ceza hakimi kendisine yapılan başvuruyu beş gün içinde sonuçlandıracaktır. Elektronik izlemeye ilişkin olarak sulh ceza hakiminin vereceği karar kesindir.

Yabancıya kendisinden teminat alınması yükümlülüğü getirildiği takdirde ve yabancının teminat süresi içerisinde mücbir sebepler ve mahkeme sürecinin sona ermemesi halleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’den çıkmaması halinde teminat Hazine’ye irat edilecektir.

Yukarıda belirtilen alternatif yükümlülüklerin getirildiği yabancılar bu yükümlülüklere uymadığı takdirde idari gözetim kararıyla idari gözetim altına alınabilecektir.

Terke Davet (Terke Çağrı) Nedir?

Terke davet diğer bir adıyla terke çağrı sürecinde hakkında deport kararı alınan yabancılara Türkiye’yi terk etmeleri için belli bir süre tanınmaktadır.

Terke davete ilişkin prosedür 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Türkiye’yi Terke Davet başlıklı 52. maddesinde açıklanmıştır. İlgili hüküm uyarınca deport (sınır dışı) etme kararı alınanlara kararda belirtilmesi kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınmaktadır. Ancak kaçma ve kaybolma riski bulunan yabancılar için, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara terke davet için yukarıda belirtilen bu süre tanınmayacaktır.

Ayrıca Türkiye’den çıkış için terke davet kapsamında yukarıda sayılan kişiler haricinde süre tanınan yabancılara çıkış izin belgesi verilecektir. Bu belge hiçbir harca tabi olmayacaktır.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Deport (sınır dışı) edilemeyecek kişiler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacaklar başlıklı 55. maddesinde açıklanmıştır. İlgili hüküm uyarınca yukarıda belirtildiği üzere sınır dışı edilecekler kapsamında olsa dahi şu yabancılar hakkında sınır dışı kararı alınamayacaktır:

 • Sınır dışı edilme kararı sonrası döneceği ülkesinde ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusundan ciddi emare bulunan yabancılar.
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik sebebiyle seyahat etmesi riskli görülen yabancılar.
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam ederken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulamayacak olan yabancılar.
 • Mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru yabancılar.
 • Tedavi tamamlanıncaya değin psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağduru yabancılar.

Yukarıdaki yabancılar hakkında sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin değerlendirmeler herkes için ayrı ayrı yapılacaktır. Bu değerlendirmelerin yapılması esnasından bu sayılan yabancılardan belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilecektir.

Deport Kararına İtiraz Davasının Açılmasında Zamanaşımı

Deport (sınır dışı) kararına itiraz davasının açılmasında zamanaşımı yedi gündür. Sınır dışı kararlarına karşı itiraz davasının zamanı içinde açılması oldukça önemlidir. Çünkü oldukça kısa bir süre belirlenmiştir. İlgili yabancı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Sınır dışı Etme Kararı başlıklı 53. Maddenin (3) numaralı fıkrası uyarınca yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı sınır dışı etme kararına karşı kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde idare mahkemesine başvurabilecektir.

Mahkemeye başvuran kişi, yabancı hakkında verilen sınır dışı kararını veren makama idare mahkemesine başvurusunu da bildirecektir. İdare mahkemesine yapılan başvurular on beş içinde sonuçlandırılacaktır. İdare mahkemesi başvuruda sınır dışı etmeye ilişkin yapılan idari işlemi usul ve esasa yönelik olarak inceleyecektir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı deport (sınır dışı) edilemeyecektir.

Deport Kararını Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kararlarında görevli mahkeme 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca idare mahkemeleri olarak belirlenmiştir. İdare mahkemesi burada verilen sınır dışı kararlarını usul ve esas yönünden inceleyecek ya davayı kabul ederek sınır dışı edilmeye ilişkin işlemi iptal edecek ya da davayı reddederek hukuka uygun bir idari işlem olduğunu ortaya koyacaktır. İdare mahkemesinin esastan davayı reddetmesi halinde verilen deport kararına karşı bir üst yargı mercii yolu yoktur. Bu karar istinaf ve temyize taşınamayacaktır. İdare mahkemesinin bu yöndeki kararı kesindir.

Yetkili mahkeme, sınır dışı kararını veren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya resen valiliklerin bulunduğu ve bu idari işlemin tesis edildiği yer mahkemesidir. Hakkında deport kararı bulunan yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı davayı işlemi gerçekleştiren idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde açacaktır. Yetkili mahkemede dava açılmadığı takdirde mahkeme davayı usulden reddedecektir.

Deport (sınır dışı) kararı alınması ve bu sınır dışı kararına karşı yapılacak itiraz yabancılar açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hakkında deport (sınır dışı) kararı verilmiş olsa da meşruhatlı vize alarak ülkeye gelecek yabancıların da geniş kapsamlı bir hukuki danışmanlık alarak mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmelidir. Yabancıların sınır dışı kararı almasının engellenmesi ya da sınır dışı kararı alınsa bile kısa belirlenmiş hak düşürücü sürelerde hukuki sürecin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi ve yabancının hukuken temsil edilmesi adına Yabancılar Hukuku alanında uzman avukatlarla çalışılması gerekmektedir. Otluoğlu Hukuk olarak Yabancılar Hukuku ve deport kaldırma alanında uzman ve tecrübeli avukat kadromuz ile siz yabancı danışanlarımıza hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Sınır dışı kararı ve sınır dışı kararının kaldırılması hakkında ayrıntılı bilgi için İletişim kısmında yer alan destek hattımız ve e-posta adresimiz aracılığıyla tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim adreslerimizi kullanarak randevu almak istediğiniz konuyu tarafımıza ilettiğiniz takdirde ön bilgilendirme alabilir ve randevu tarihinizi belirleyebilirsiniz.

Oretra